Gminy i organizacje pozarządowe będą mogły tworzyć placówki dla osób bezdomnych, które wymagają częściowej opieki. Ich wprowadzenie przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
Obecnie przepisy wymieniają trzy rodzaje instytucji udzielających bezdomnym tymczasowego schronienia. Są to ogrzewalnie, noclegownie i schroniska. Po wejściu w życie zmian – co ma nastąpić po 30 dniach od ogłoszenia w dzienniku ustaw – dołączy do nich schronisko z usługami opiekuńczymi. Poprzednie placówki są przeznaczone dla osób zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych bezdomnych.
W systemie wsparcia brakowało natomiast instytucji dla osób, które nie wymagają całodobowej opieki, np. w domu pomocy społecznej (DPS) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a jedynie częściowej. Tę lukę mają więc wypełnić schroniska z usługami opiekuńczymi. Takie placówki będą mogły też mieć miejsca dla bezdomnych, którzy są samodzielni. Tymczasowe schronienie, na okres nie dłuższy niż 4 miesiące, będą w nich mogły też znaleźć osoby czekające na umieszczenie w DPS.
Minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko z usługami opiekuńczymi oraz świadczonych w nich usług ma szczegółowo określać rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. To obecnie obowiązujące z 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U. poz. 953) wskazuje standardy dla ogrzewalni, noclegowni i schronisk, a funkcjonujące już placówki mają czas na dostosowanie się do zawartych w przepisach wymogów do 5 października 2018 r. W związku z koniecznością wydania nowego rozporządzenia termin na ich osiągnięcie zostanie przedłużony i upłynie 31 grudnia 2020 r.
Ponadto projekt doprecyzowuje przepisy regulujące zasady prowadzenia przez wojewodów rejestru miejsc udzielających tymczasowego schronienia. Mają się w nim znajdować informacje obejmujące m.in. dane adresowe placówki i podmiotu, który ją prowadzi, oraz liczbę miejsc. Dane do rejestru będzie przekazywać gmina i to niezależnie od tego, czy sama prowadzi ogrzewalnię, noclegownię lub schronisko, czy też zleca ich prowadzenie bądź wykupuje miejsca w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd