Zamierzamy pomóc mieszkańcom, którzy wykupili lokale od gminy, a obecnie tworzą wspólnoty mieszkaniowe. W tym celu rada gminy chce podjąć uchwałę o randze prawa miejscowego, m.in. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. Pomoc miałaby dotyczyć remontów budynków/lokali, np. dachu, klatek schodowych itp. Czy będzie to zgodne z prawem? Uważamy, że tak, bo gmina jest prawnie samodzielna, co wynika z art. 2 i art. 40 wymienionej ustawy.
To niestety niemożliwe. Z przepisów i orzecznictwa sądowego wynika, że nie ma podstaw prawnych do podjęcia proponowanej uchwały. Przepisy wyznaczające tylko ogólną kompetencję dla organu stanowiącego (tu rady gminy) to za mało.
Z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) wynika, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy „stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy”. Jest to więc przepis specyficzny, odsyłający do innych ustaw, które przewidują kompetencje dla organu stanowiącego gminy, czyli rady. Jednak, co istotne, w orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się zgodnie, że ów przepis jest jedynie ogólną normą kompetencyjną, która nie może stanowić podstawy merytorycznej do stanowienia aktów prawnych.