Dwa powiaty nie mogą się porozumieć w zakresie współpracy i kwestii załatwienia określonych spraw. Jaki organ jest właściwy, żeby rozstrzygnąć spór kompetencyjny pomiędzy starostami?
Spór kompetencyjny o właściwość powstaje, gdy co najmniej dwa organy administracji publicznej uznają się jednocześnie za niewłaściwe do załatwienia tej samej sprawy administracyjnej, tj. tego samego żądania strony opartego na tej samej podstawie prawnej i w tym samym stanie faktycznym.
Dr Sylwia Naszydłowska radca prawny, wykładowca akademicki / Dziennik Gazeta Prawna
W sytuacji gdy nieruchomości wspólnoty gruntowej danej wsi położone są w miejscowości na terenie powiatu jednego województwa, a siedziba spółki do zagospodarowania tej wspólnoty ma siedzibę w miejscowości na terenie powiatu innego województwa, powstaje wątpliwość, który starosta – A czy B – jest właściwy do zatwierdzenia zmian w statucie spółki działającej na podstawie ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703).
Z uwagi na to, że ww. ustawa nie przesądza, czy położenie nieruchomości będące mieniem określonej grupy osób decyduje o tym, że dany organ jest właściwy, uzasadniona wydaje się wątpliwość, że sprawę może rozpatrywać starosta właściwy ze względu na siedzibę spółki. NSA w wyroku z 2 marca 2012 r. (sygn. II GW 15/11) stwierdził, że jeśli organ, do którego zwróciła się strona z wnioskiem o załatwienie sprawy, uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę, powołując się na art. 65 par 1 k.p.a. innemu organowi, to właśnie ten organ, któremu sprawa została przekazana, jeśli uważa się za niewłaściwy, powinien wystąpić o rozstrzygnięcie sporu.
W sytuacji gdy żaden ze starostów nie uważa się za właściwy organ do załatwienia sprawy, zastosowanie znajdzie art. 22 par. 1 pkt 4 k.p.a., zgodnie z którym w przypadku sporu pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach z zakresu administracji rządowej rozstrzyga minister właściwy do spraw administracji.
Niewątpliwie sprawy związane z realizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a co za tym idzie, w przedmiotowej sprawie starosta, który jako drugi otrzymał wniosek, powinien wystąpić do MSWiA w celu rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii. Wydaje się, że MSWiA uzna, iż właściwym jest starosta, na obszarze którego dana nieruchomość jest położona.