Osoby, które chcą pracować w administracji państwowej, powinny się zapoznać z ofertą szkoleniową poszczególnych urzędów. Nie wszystkie chętnie płacą za podwyższanie kwalifikacji swoich pracowników, ale po ostatnich zmianach Krajowa Szkoła Administracji Publicznej będzie organizować więcej szkoleń.
Czy trudno się szkolić urzędnikom samorządowym
Chciałbym z całym moim wydziałem wyjechać na szkolenie do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Wójt twierdzi, że placówka prowadzi kształcenie głównie dla urzędników rządowych i że musiałby rozpisywać przetarg, którym pewnie szkoła nie byłaby zainteresowana. Czy rzeczywiście tak trudno jest dostać się na szkolenie w KSAP?
NIE
Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek mogą wysłać swoich urzędników na szkolenie do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej bez konieczności rozpisywania przetargu. Wystarczy, że na ten cel przekażą uczelni określoną dotację, która pokryje koszty podwyższania kwalifikacji pracowników. Dzięki temu szefowie urzędów w wielu przypadkach unikną zbędnych procedur związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem przetargu. Oczywiście wcześniej kierownik urzędu lub sekretarz gminy powinni się porozumieć z dyrektorem szkoły w sprawie rodzaju szkolenia i sposobu przeprowadzenia. Może się okazać, że szkoła nie będzie miała możliwości lokalowych lub kadrowych do jego przeprowadzenia. Wtedy szefowi urzędu pozostaje szukać innych ofert na rynku. Gdyby wyjazd urzędników na kilkudniowe szkolenie utrudnił funkcjonowanie urzędu, to jego szef może zaproponować, aby odbyło się na miejscu.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz.U. poz. 1344).
Czy na dłuższe kształcenie przysługuje wolne
Jestem pracownikiem służby cywilnej od pięciu lat. Co roku proszę o możliwość udziału w szkoleniach, ale za każdym razem spotykam się z odmową. Zdecydowałem, że będę się ubiegał o przyjęcie do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Czy urząd powinien mnie ponownie przyjąć do pracy po jej ukończeniu?
TAK
Na czas nauki pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny w jego miejscu pracy. Jeśli jednak nawet nie pracuje w urzędzie, to po ukończeniu KSAP premier zagwarantuje mu pracę w administracji rządowej. O miejsca w szkole mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych z wykształceniem magisterskim. Obowiązuje jednak limit wiekowy (do 32 lat). Kandydaci muszą zdać egzamin konkursowy złożony z trzech etapów. Pierwszy to sprawdzian wiedzy i umiejętności, podobnie jak w postępowaniu kwalifikacyjnym na urzędnika mianowanego. Następnie praca pisemna i egzamin z jednego z trzech języków obcych – angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna częściowo prowadzona w języku obcym, w czasie której dokonuje się ostateczna ocena. Nauka, podczas której słuchacze otrzymują stypendium, nie ogranicza się tylko do akademickich wykładów. Odbywają też dwumiesięczne praktyki krajowe i zagraniczne, w programie są również zagraniczne wizyty studyjne w Brukseli i państwach członkowskich UE. Słuchacze muszą uczestniczyć w zajęciach i zdawać egzaminy. Osoby, które dostaną się do KSAP i ją ukończą, muszą przez pięć lat pracować w administracji rządowej.
Podstawa prawna
Art. 42 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1345).
Czy gmina musi mieć pieniądze na kształcenie
Wygrałem konkurs na pracownika samorządowego w dziale podatków. Nie podpisałem jeszcze umowy, ale w tej sprawie mam za dwa dni spotkanie z sekretarzem. Zależy mi nie tylko na pracy, ale i szkoleniach. Tym bardziej że będę zajmować się trudną materią. Czy gmina musi na ten cel zarezerwować środki?
TAK
Jeśli podwładni chcą podwyższać kwalifikacje, to władze samorządu muszą im w tym pomagać. Samorządy są więc zobowiązane uwzględnić w planach finansowych środki na dofinansowanie kursów. Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje, że urzędnicy powinni uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, przepisy jednak nie precyzują, jaka część środków finansowych ma być na to przeznaczona. Gminy mogą więc według uznania przekazywać pieniądze na ten cel i może się zdarzyć, że nie wszystkie osoby otrzymają tego typu wsparcie finansowe. Jeśli jednak szefowi urzędu zależy na pozyskaniu specjalisty, to powinien się zgodzić na dodatkowy warunek umowy o pracy, np. udział co roku w określonym szkoleniu za określoną kwotę.
Podstawa prawna
Art. 19, art. 27, art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902).
Czy mam zagwarantowane szkolenie
Wygrałem konkurs na stanowisko urzędnicze w samorządzie, a teraz zastanawiam się, czy jestem do tego zawodu dostatecznie przygotowany. Znajomy, który rozpoczął karierę w administracji rządowej, odbywał służbę przygotowawczą. Czy ja też będę brał udział w takim szkoleniu?
TAK
Osoba, która po raz pierwszy obejmie stanowisko urzędnicze w samorządzie, musi odbyć służbę przygotowawczą i zdać egzamin końcowy. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do wykonywania obowiązków służbowych. Z podwładnym, który pierwszy raz został zatrudniony w administracji samorządowej, zawierana jest wtedy umowa na sześć miesięcy. Po służbie przygotowawczej trzeba zdać egzamin, od którego wyniku zależy kontynuacja pracy w samorządzie. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż trzy miesiące. Gdy pracownik zaliczy egzamin, a jego bezpośredni przełożony będzie miał dobrą opinię o jego pracy, to może liczyć na zawarcie umowy na czas nieokreślony. Zbliżony mechanizm obowiązuje w służbie cywilnej. O tym, czy służba przygotowawcza będzie prowadzona przez wyznaczonego pracownika urzędu, czy też zewnętrzną firmę szkoleniową, decyduje dyrektor generalny albo sekretarz.
Kierownik komórki organizacyjnej w gminie może złożyć do wójta wniosek o zwolnienie pracownika z jej odbycia. Musi jednak wykazać, że jego wiedza i umiejętności pozwalają wykonywać pracę bez potrzeby przeprowadzenia takiego przeszkolenia.
Podstawa prawna
Art. 36 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1345).
Art. 19 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902).
Czy urząd zapłaci za przygotowanie do egzaminu
Chciałbym pracować w służbie cywilnej. Znam bardzo dobrze język angielski, co jest potwierdzone certyfikatem. Marzy mi się, by po kilku latach ubiegać się o status urzędnika mianowanego. Wiem, że egzamin jest bardzo trudny, ale na rynku są organizowane różnego rodzaju szkolenia, które do niego przygotowują. Czy dyrektor generalny powinien sfinansować takie szkolenie?
NIE
Pracownik samodzielnie podejmuje decyzję, że chce zostać urzędnikiem mianowanym. Nikt, nawet przełożony, nie może go do tego zmuszać ani tego zabraniać. Dyrektor generalny nie ma też obowiązku finansowania kursów przygotowawczych dla osób ubiegających się o mianowanie, tym bardziej że pracownik może się sam przygotować. Podstawowym warunkiem ubiegania się o mianowanie na urzędnika jest co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w służbie cywilnej i potwierdzona znajomość języka obcego. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrektora generalnego, można przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego z dwuletnim stażem w służbie cywilnej. Wtedy po zdaniu egzaminu na urzędnika mianowanego otrzymuje się stały comiesięczny dodatek do pensji, który wynosi blisko 900 zł za pierwszy stopień i może sięgnąć ok. 4 tys. zł po osiągnięciu dziewiątego stopnia.
Podstawa prawna
Art. 42 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1345).
Czy szef służby cywilnej wyśle do państwowej szkoły
Pracuję w służbie cywilnej. Dyrektor generalny naszego urzędu co roku zleca prowadzenie szkoleń zewnętrznej firmie. Czy szef służby cywilnej, który dysponuje środkami na szkolenia centralne, może powierzyć je Krajowej Szkole Administracji Publicznej?
TAK
W ostatnich latach na szkolenia centralne przeznacza się ok. 0,5 mln zł. Ich dysponentem jest szef służby cywilnej, który zbiera od dyrektorów generalnych zapotrzebowanie na ich przeprowadzenie. Obowiązek prowadzenia szkoleń centralnych wynika wprost z przepisów ustawy o służbie cywilnej. Wskutek ostatniej nowelizacji ustawy o KSAP szef służby cywilnej może zawrzeć porozumienie z dyrektorem placówki w sprawie zorganizowania kursów. W umowie muszą być określone warunki i tryb realizacji określonego kształcenia dla określonej grupy urzędników. Środki w formie dotacji trafią na konto szkoły. Taki sam tryb działania przewidziany jest też dla dyrektorów generalnych, którzy w ramach własnych środków mogą zlecać przeprowadzenia szkoleń powszechnych, specjalistycznych, a także w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz.U. poz. 1344).
Art. 106 ust. 2 pkt 1 i art. 111 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1345).