Staż przyznany z urzędu pracy nie jest stosunkiem pracy, ale takiej osobie przysługuje wynagrodzenie w formie stypendium oraz płatne dni wolne.

Tylko osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą skorzystać ze stażu z urzędu pracy, który może trwać 12 lub 6 miesięcy (ale minimalny okres odbywania stażu wynosi 3 miesiące). Na dłuższe przygotowanie do zatrudnienia mają szansę osoby, które nie ukończyły 25 lat lub 27 lat, jeśli od ukończenia studiów nie upłynął rok. Natomiast na krótszy staż mogą liczyć między innymi osoby długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych i bez wykształcenia średniego, a także matki, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia lub osoby samotnie wychowujące dziecko do lat 18, jak również osoby po 50. roku życia oraz niepełnosprawni.

Przydzielanie staży dla studentów z urzędu nieudane. Dlaczego?

Umowę o staż bezrobotny podpisuje nie z pracodawcą, do którego kieruje go urząd pracy, ale z samym urzędem, dlatego stażysta nadal pozostaje osobą bezrobotną. Pomimo, że nie dochodzi do zawarcia stosunku pracy, stażyście przysługują pewne pracownicze uprawnienia.

Obowiązki pracodawcy wobec stażysty

Pracodawca musi więc poinformować stażystę - podobnie jak pracownika o warunkach zatrudnienia - o programie stażu, który z kolei musi określać między innymi zakres zadań bezrobotnego oraz rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce

Po zakończeniu stażu bezrobotny powinien otrzymać od pracodawcy opinię wraz z informacjami o wykonywanych przez niego zadaniach (w terminie 7 dni od zakończenia stażu).

Pracodawca nie ma co prawda obowiązku zatrudnienia pracownika, ale taki zapis może pojawić się w umowie o staż na wniosek starosty.

Szkolenia bhp i badania lekarskie dla stażysty

Także obowiązki pracodawcy z zakresu bhp są podobne do tych, jakie firma musi zapewnić etatowemu pracownikowi - pracodawca musi więc przestrzegać przepisów o higienie i bezpieczeństwie pracy, takich jak zapewnienie podwładnym warunków pracy nie zagrażających ich życiu i zdrowiu czy dostarczenie im odpowiedniej odzieży ochronnej i wody do picia. Stażysta powinien także w firmie odbyć wstępne szkolenie bhp (instruktaż ogólny oraz stanowiskowy).

Wymagania BHP a praca przy komputerze. Zobacz, jakie obowiązki ma pracodawca

Stażysta ma także zagwarantowane wstępne badania lekarskie, ale kieruje na nie już starosta, a koszty badań pokrywa Fundusz Pracy.

Zamiast wynagrodzenia stażysta dostanie stypendium

Stażysta nie ma co prawa prawa do wynagrodzenia jak przy normalnym stosunku pracy, ale otrzymuje w zamian stypendium, wypłacane przez urząd pracy. Urząd odprowadza również składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Wysokość stypendium wynosi 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych, czyli w 2016 roku 997,32 zł. Pracownik zachowuje prawo do stypendium także w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Zasiłek dla bezrobotnych w 2016 roku bez waloryzacji. Sprawdź, ile wynosi świadczenie

Czas pracy stażysty

Stażysta nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie oraz 40 godziny tygodniowo, a w przypadku osoby niepełnosprawnej, która jest zaliczona do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Nie wolno natomiast stażysty zatrudniać w niedziele i święta, w porze nocnej oraz w systemie pracy zmianowej, chyba, że starosta wyrazi zgodę na taki sposób odbywania stażu, ze względu na charakter pracy w danym zawodzie. Bezwzględny zakaz obowiązuje natomiast przy zatrudnianiu stażysty w godzinach nadliczbowych.

Dni wolne dla stażysty

Stażyście przysługuje też za każde 30 dni odbywania stażu - 2 dni płatnego wolnego, które nabywa po każdym przepracowanym miesiącu. Tak więc w przypadku 6-miesięcznego stażu bezrobotny dostanie 12 dni wolnych, a w przypadku 12-miesięcznego stażu będą mu przysługiwały 24 dni wolne.

Stażysta przerywa staż

Stażysta może w każdym momencie przerwać staż, jeśli pracodawca nie realizuje lub nie dotrzymuje warunków odbywania stażu lub w przypadku, gdy bezrobotny znalazł wcześniej zatrudnienie.

Staż może przerwać także pracodawca, na przykład gdy bezrobotny nie stawił się do pracy bez usprawiedliwienia lub naruszył regulamin pracy w firmie.