Technicy lub specjaliści bhp, którzy zdobędą kwalifikacje w innym kraju członkowskim UE, a chcą pracować w Polsce, będą musieli zapłacić za potwierdzenie swoich umiejętności. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Zawody takie jak technik oraz specjalista ds. bhp są profesjami regulowanymi. Co oznacza, że aby je wykonywać w Polsce, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje. Z projektu wynika, że osoby, które będą chciały się dowiedzieć, jakie wymogi są im stawiane, sprawdzą te informacje na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, czyli organu, który będzie prowadził te postępowania.
Zgodnie z przepisami zainteresowani sami będą mogli wybrać, czy wolą zaliczyć staż adaptacyjny, czy zdać test umiejętności (oba w języku polskim). Projekt określa zasady ich zaliczenia. I tak staż można odbyć pod nadzorem osoby: prowadzącej na własny rachunek działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracownika bhp zatrudnionego w przedsiębiorstwie w dowolnej branży. Przy czym wybrana przez zainteresowanego osoba musi być zaakceptowana przez CIOP. Ponadto z przepisów wynika, że staż adaptacyjny może się odbywać na podstawie umowy o pracę lub odpłatnej umowy cywilnoprawnej. Wówczas w dokumentach należy podać zasady wynagradzania stażysty. Ten może zgodzić się też na staż adaptacyjny na podstawie umowy cywilnoprawnej bez pensji, na warunkach określonych między stronami umowy. Przy czym koszty zorganizowania stażu pokryje sam zainteresowany – będą one zależeć od czasu trwania szkolenia, wydatków na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu, a także kosztów wynagrodzenia opiekuna. Będzie można je potrącić od wynagrodzenia stażysty – o ile zostało ono ustalone.
Płatny będzie też przeprowadzany dwa razy w roku test umiejętności. Jego terminy CIOP ustali do 15 grudnia, a zainteresowani będą musieli złożyć wnioski najpóźniej na trzy miesiące przed datą jego przeprowadzenia. Test będzie się składał z pytań oraz zadań praktycznych. Potrwa 180 minut.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji