Dowódca jednostki wojskowej przyznał mi zaległy ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy i za niewykorzystany urlop dodatkowy. W tej decyzji brak jest jednak rozstrzygnięcia co do przysługujących mi odsetek. Który organ jest właściwy w tej kwestii: czy ten, który wydał tę decyzję, czy ten, do którego mam zamiar się odwołać?
Wyłączna kompetencja w tym zakresie przysługuje organowi, który wydał decyzję w I instancji. W myśl art. 111 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia.
Takiego uprawnienia nie ma zaś organ odwoławczy. Gdyby bowiem ww. organ uzupełnił rozstrzygnięcie w zakresie odsetek, to jego decyzja w tej części byłaby nieważna jako podjęta z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 k.p.a. Należy też wskazać, że decyzja dowódcy jednostki wojskowej, na mocy której przyznano czytelnikowi tylko ekwiwalent pieniężny, jest decyzją częściową w rozumieniu art. 104 par. 2 k.p.a. Nie istnieją żadne przeszkody do rozpoznania przez ten organ żądania o odsetki w drodze kolejnej decyzji. Pogląd ten potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 października 2015 r. (sygn. akt I OSK 677/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl) wydany w podobnym stanie faktycznym, jak ten przedstawiony przez czytelnika. Przy czym zdaniem NSA podstawą wydania tego rozstrzygnięcia jest art. 75 par. 3 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (u.s.w.ż.z.). Zgodnie tym przepisem w razie zwłoki w wypłacie uposażenia i innych należności, o których mowa w art. 73 u.s.w.ż.z., żołnierzowi zawodowemu przysługują odsetki ustawowe od dnia, w którym uposażenie lub inna należność pieniężna stały się wymagalne. O odsetkach ustawowych orzeka w decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawie przyznania uposażenia lub innej należności.
Wyrok ten ma również znaczenie z innego punktu wiedzenia. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że organ wojskowy ma prawo orzekać o odsetkach ustawowych. Pomimo że cytowany art. 75 par. 3 u.s.w.ż.z. jest podstawą do wydawania decyzji w sprawie odsetek, uprawnienie to kwestionowały sądy administracyjne, twierdząc, iż z natury odsetki mają charakter cywilnoprawny, dlatego więc sprawa w tym zakresie nie powinna być rozpatrywana w drodze decyzji (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 17 marca 2010 r., sygn. akt IV SA/Wr 358/09, LEX nr 606943). Jak wskazał przykładowo WSA w Warszawie w wyroku z 22 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1209/14, LEX nr 1748277), żądanie wypłaty odsetek za nieterminowe wypłacenie uposażenia i innych należności pieniężnych nie jest sprawą administracyjną, której rozpoznanie należy do właściwości organów administracji publicznej. Tym samym rozpoznawanie sprawy o odsetki od wspomnianych świadczeń nie może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez organy administracji publicznej, nie ma bowiem podstaw prawnych do wydania takiej decyzji.
Podstawa prawna
Art. 104 par. 2, art. 111 par. 1, art. 156 par. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
Art. 75 par. 3 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1414 ze zm.).