Do poniedziałku rząd musi ostatecznie zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Wyższa kwota oznacza podwyżkę wielu świadczeń
Wszystko wskazuje, że najniższa płaca wyniesie w przyszłym roku 1750 zł. Taką kwotę zaproponował rząd i przedstawił partnerom społecznym zgromadzonym w komisji trójstronnej. Ta wysokość jest uwzględniona także w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. Musi być ono ogłoszone do 15 września. Nowa suma będzie stanowić 44,1 proc. prognozowanej przeciętnej pensji w 2015 r.

Wyższe wypłaty

Podwyżka najniższej płacy o 70 zł oznacza, że pracodawcy będą musieli podwyższyć do 1750 zł wynagrodzenie pracowników zarabiających minimalne pensje (według szacunkowych danych jest to ok. 1,3 mln osób). Z kolei najniższe wynagrodzenie osób, które w przyszłym roku rozpoczną swoją pierwszą pracę, będzie wynosić 1400 zł (80 proc. tej przysługującej osobom z dłuższym stażem).
Co istotne, wspomniana podwyżka nie musi objąć osób otrzymujących ponadto np. premie czy dodatki. Ustalając, czy zatrudniony otrzymuje co najmniej minimum ustawowe, należy sumować składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.). Należą do nich m.in. premie i nagrody. Nie można uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
W związku z podwyżką najniższej płacy wzrośnie także wynagrodzenie za czas przestoju w firmie. Nie może być ono niższe od minimalnej pensji. Dla przykładu ustalimy, ile wyniesie postojowe osoby wynagradzanej w stawkach akordowych za przestój w lipcu 2015 r. Najpierw należy zsumować wynagrodzenie pracownika z trzech ostatnich miesięcy (przyjmijmy, że będzie to kwota 7,5 tys. zł). Wysokość tę należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w trzech ostatnich miesiącach (496 godzin łącznie w kwietniu, maju i czerwcu 2015 r.).
Otrzymaną w ten sposób wartość (15,12 zł) należy pomnożyć przez 60 proc. W omawianym przykładzie stawka wynagrodzenia postojowego wyniesie 9,07 zł. Tymczasem stawka wynikająca z minimalnego wynagrodzenia powinna wynieść 10,58 zł. Pracodawca będzie musiał więc wypłacić pracownikowi wyrównanie.

Wyższe dodatki

Podwyżka płacy minimalnej oznacza także wzrost dodatku do pensji z tytułu pracy w porze nocnej. Dla przykładu wskażmy, ile wyniesie on w styczniu 2015 r. Przy obliczaniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnej pensji należy ustawowe minimum (1750 zł) podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w styczniu 2015 r. (160 godz. dla osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy, która ma wolne soboty z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy). Otrzymaną stawkę (10,94 zł) należy pomnożyć przez 20 proc. W ten sposób obliczona zostanie stawka dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w styczniu 2015 r. (2,19 zł).
Wyższa pensja minimalna oznacza także dodatkowe wydatki dla budżetu państwa z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń i składek, których wysokość zależy od najniższej płacy. Łącznie wyniosą one (w skali roku) 12,5 mln zł, w tym 5,1 mln zł z tytułu składek na ubezpieczenie osób duchownych oraz 4,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za pracę skazanych.
26 250 zł wyniesie maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym w 2015 r. (15-krotność płacy minimalnej)
1750 zł wyniesie minimalne odszkodowanie z tytułu dyskryminacji lub mobbingu