Bez nowelizacji przepisów praca na odległość nie będzie popularnym narzędziem aktywizacji bezrobotnych. Resort pracy przygotowuje zmiany
Telepraca nie cieszy się popularnością. Z badań Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że tylko 3,2 proc. firm zatrudniało telepracowników, a chęć pracy zdalnej deklarowało 11,2 proc. respondentów.
Niechęć pracodawców wynika głównie z niekorzystnych przepisów określających zasady i tryb zatrudniania osób świadczących obowiązki z domu. Tymczasem znowelizowane ostatnio przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidują grant na utworzenie zdalnego stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica. Chodzi o osobę powracającą na rynek pracy, posiadającą co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w pośredniaku zrezygnował z pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub opieki nad osobą zależną. Środki w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia będą pochodzić z Funduszu Pracy.