2100 zł lub 2200 zł będzie wynosić minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla osób zatrudnianych w centrach usług społecznych (CUS).
Taką stawkę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936 ze zm.). Potrzeba jego zmiany wiąże się z wchodzącą w życie od 1 stycznia 2020 r. ustawą z 19 lipca 2019 r. o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818).
Daje ona gminom możliwość tworzenia nowej instytucji – poprzez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej lub jako odrębnej jednostki, która będzie realizować zadania z zakresu m.in. polityki rodzinnej czy pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą CUS będzie zatrudniać określonych specjalistów, a mianowicie organizatora: usług społecznych, pomocy społecznej, społeczności lokalnej oraz koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.
Jej przepisy szczegółowo określają wymogi dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia, jakie muszą posiadać osoby, które będą zajmować wspomniane stanowiska. Natomiast w związku z tym, że organizatorzy i koordynatorzy będą pracownikami samorządowymi, to kwestia ich wynagradzania wymaga uregulowania na gruncie rządowego rozporządzenia. Jego zmiana sprowadza się do rozszerzenia katalogu stanowisk zawartych w II tabeli załącznika nr 3 do rozporządzenia o te, które są wymienione w ustawie o CUS. Jednocześnie do każdego z nich przyporządkowana została tzw. kategoria zaszeregowania z I tabeli załącznika nr 3. W przypadku organizatora pomocy społecznej wskazana została kategoria XVIII, co oznacza minimalny poziom wynagrodzenia 2200 zł. Z kolei dla organizatorów usług społecznych i społeczności lokalnej oraz dla koordynatora indywidualnych planów przydzielona została kategoria XVII – 2100 zł pensji (przy czym i tak, gdy dana osoba będzie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, to jej minimalny poziom wynagrodzenia będzie musiał być podniesiony do kwoty najniższej pensji, która od przyszłego roku będzie wynosić 2600 zł).
Zmiana rozporządzenia zacznie obowiązywać z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia