Pracownik może wykorzystać urlop ojcowski także po zmianie pracodawcy, o ile złoży wniosek o urlop w odpowiednim terminie.

Pytanie czytelnika: Czy niewykorzystany urlop ojcowski w razie zwolnienia z pracy przechodzi do drugiej firmy i można go wykorzystać?

Odpowiedź: Jednym z przywilejów pracowników jest urlop ojcowski, przysługujący zarówno ojcu, który jest biologicznym ojcem dziecka, jak i osobie przysposabiającej dziecko. Przysługuje on w wymiarze do dwóch tygodni i musi być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia). Długość urlopu ojcowskiego nie zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie - także w przypadku urodzenia na przykład bliźniaków wynosi 14 dni kalendarzowych. Ojcowska opieka nad dzieckiem jest w pełni płatna - pracownik otrzymuje wtedy 100 proc. swojego normalnego wynagrodzenia.

Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Przepisy nie nakładają obowiązku wykorzystania dwóch części po sobie, mogą być więc one wykorzystane po przerwie, także w zatrudnieniu. Pracownik nie musi zresztą w ogóle pozostawać w stosunku pracy w dniu narodzin albo przyjęcia dziecka na wychowanie, aby nabyć prawo do urlopu ojcowskiego. Ważne jest tylko, aby pracownik wykorzystał urlop ojcowski w ciągu 24 miesięcy. W tym okresie może wielokrotnie zmieniać pracodawcę, a przysługujące mu dwa tygodnie wykorzystać w wybranych firmach. Jeśli jednak dziecko ukończy 24 miesiące życia w trakcie trwania urlopu ojcowskiego, pracownik może korzystać z uprawnienia tylko do dnia poprzedzającego urodziny dziecka, ponieważ w dniu jego urodzin traci uprawnienie do pozostałej części urlopu ojcowskiego.

Ważne jest także złożenie wniosku w odpowiednim terminie. Urlop ojcowski jest bowiem udzielany na pisemny wniosek ojca-pracownika, a pracodawca musi go uwzględnić, jeśli został złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co zawiera wniosek i jakie dokumenty trzeba do niego dołączyć, dowiesz się tutaj>> W razie nie dotrzymania terminu przez pracownika, pracodawca może uwzględnić wniosek tylko na zasadzie dobrowolności.