Nie jest potrzebna zgoda pracodawcy na złożenie wypowiedzenia przez pracownika. Ważne jest, aby przełożony zapoznał się z dokumentem.

Problem czytelnika: Pracodawca nie chce przyjąć ode mnie wypowiedzenia o rozwiązaniu stosunku pracy. Czy ma prawo tak zrobić?

Odpowiedź: Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zostało już złożone przez pracownika, pracodawca nie może odmówić jego przyjęcia. Wypowiedzenie jest bowiem oświadczeniem woli, a zatem czynnością jednostronną, a zgoda lub jej brak ze strony pracodawcy na złożenie wypowiedzenia stosunku pracy nie wpływa na skuteczność oświadczenia woli.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, złożenie oświadczenia woli następuje w momencie, gdy pracodawca miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Co ważne, decydujące dla skuteczności wypowiedzenia jest nie rzeczywiste zapoznanie się z treścią dokumentu przez pracodawcę, ale sam fakt, że dana osoba mogła takie oświadczenie przeczytać.

Nie ma więc problemu, jeśli pracownik wręcza pracodawcy wypowiedzenie osobiście - jest ono ważne także wtedy, gdy pracodawca odmówi przyjęcia dokumentu. Dobrze w tym wypadku zapewnić sobie obecność świadka, ponadto na dokumencie warto poczynić adnotację o odmowie przyjęcia wypowiedzenia i złożyć podpisy - zarówno przez pracownika, jak i świadka, z datą odmowy przyjęcia zwolnienia przez pracodawcę. W razie postępowania sądowego, takie oświadczenie może być wykorzystane przez pracownika, a świadek może dodatkowo potwierdzić fakt złożenia wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę złożone w formie ustnej (także przez telefon) także będzie skuteczne. Kodeks pracy przewiduje co prawda, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno mieć bezwzględnie formę pisemną, jednak zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, które także stosuje się do wypowiedzenia, form pisemna nie jest zastrzeżona rygorem nieważności. Znowu liczy się przede wszystkim sposób złożenia wypowiedzenia - jest ono skuteczne z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią, nawet gdy tego nie uczyniła. Problem pojawia się, jeśli pracownik czuje się poszkodowany niesłusznym zwolnieniem i występuje na drogę sądową - więcej na ten temat czytaj tutaj

Ponadto, pracownik może wypowiedzieć umowę telefonicznie lub też przesyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy też SMS-a. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 2012 r. (sygn. akt II PK 204/09), o złożeniu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę należy mówić nie tylko wtedy, gdy pismo zawierające to zawiadomienie zostało wręczone drugiej stronie osobiście (doszło do jego rąk), ale również wtedy, gdy nie zostało mu fizycznie wręczone, ale dotarło w taki sposób, że druga strona miała realną (a nie hipotetyczną) możliwość zapoznania się z jego treścią. Zobacz, czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę>>