Nie ma przeciwwskazań, aby pracownik wykorzystał w czasie wypowiedzenia przysługujący mu urlop wypoczynkowy, macierzyński czy ojcowski.

Pracownikowi podczas wypowiedzenia przysługuje pełnia praw pracowniczych, także prawo do urlopu wypoczynkowego czy urlopów rodzicielskich. Odprawa i odszkodowanie: Oto prawa osoby zwalnianej z pracy>>

Urlop wypoczynkowy. Pracownik ma więc nie tyle prawo, co obowiązek wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego do końca okresu wypowiedzenia. To pracodawca przy tym decyduje, czy wyśle pracownika na wypoczynek, czy zdecyduje się wpłacić mu za niewykorzystane dni wolne ekwiwalent pieniężny. Zobacz, ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2018 roku>>

Nie ma także przeszkód, aby pracownik wykorzystał przysługujące mu 4 dni wolne urlopu na żądanie. Musi jednak pamiętać, że stanowi on część urlopu wypoczynkowego, automatycznie uszczupla on więc liczbę dni wolnych z tego urlopu lub obniża ekwiwalent. Co z niewykorzystanym urlopem na żądanie? Ponadto to od decyzji pracodawcy zależy, czy zdecyduje się udzielić pracownikowi urlopu na żądanie we wskazanym przez niego terminie.

Urlop bezpłatny. Pracownik może także skorzystać z urlopu bezpłatnego, o ile pracodawca zgodzi się mu go udzielić. Urlop bezpłatny udzielany jest bowiem na pisemny wniosek pracownika, ale o jego przyznaniu decyduje pracodawca.

Przy czym urlop bezpłatny w okresie wypowiedzenia nie może być dłuższy niż okres tego wypowiedzenia. Jak bowiem zaznaczył Sąd Najwyższy (wyrok z 5 maja 2005 r., III PK 12/05), udzielenie urlopu bezpłatnego po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne.

Urlop macierzyński, tacierzyński i ojcowski. Większość pracownic może także korzystać z urlopu macierzyńskiego podczas wypowiedzenia - pracodawca nie może wypowiedzieć umowy kobiecie w ciąży lub korzystającej z urlopu macierzyńskiego, a jeśli wypowiedzenie zostało złożone, należy je wycofać. Zwolnienie lekarskie kobiety w ciąży: Ile trwa i kiedy ZUS może zabrać zasiłek>> Pracodawca ma też obowiązek przedłużyć umowę kobiecie w ciąży do dnia porodu z pracownicą, chyba że jest ona zatrudniona na umowie o pracę na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.

Ponadto ojciec dziecka może także wykorzystać urlop tacierzyński (część urlopu macierzyńskiego, jego długość zależy od decyzji matki o powrocie do pracy) lub urlop ojcowski (przysługujący w wymiarze 2 tygodni). O różnicach pomiędzy urlopami ojcowskimi czytaj tutaj>> Nawet, jeśli ojcu pozostało do końca wypowiedzenia pozostało zbyt mało dni pracy, aby wykorzystać jeden z urlopów w pełnym wymiarze, pracodawca powinien przedłużyć stosunek pracy do końca urlopu. Więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Urlop wychowawczy. W każdym momencie zatrudnienia, także podczas wypowiedzenia, pracownik może wnioskować o urlop wychowawczy (o ile ma do niego prawo). Zobacz, kiedy wymiar urlopu wypoczynkowego może zostać zmniejszony>>

Jednak pracownicy, która złożyła wniosek o urlop wychowawczy po wypowiedzeniu umowy o pracę, pracodawca udziela tego urlopu na czas nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy w związku z upływem okresu wypowiedzenia.