Wyliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, poza pensją zasadniczą uwzględnia się także między innymi nadgodziny i dodatek funkcyjny.

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego (zobacz, jakie prawa ma pracownik na urlopie wypoczynkowym>>), a za ten czas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie samo, jakie zatrudniony otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki. Pracodawca, ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, uwzględnia pensję zasadniczą oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.

Stałe składniki wynagrodzenia. Podstawowym elementem branym pod uwagę przez pracodawcę jest więc wynagrodzenie zasadnicze, które wynika z przyjętego w danym zakładzie systemu wynagradzania. W przypadku stawki miesięcznej powinno być wypłacane raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

Co jeszcze wlicza się do wynagrodzenia stałego? Pracownik może także otrzymywać stałe dodatki, takie jak dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny czy dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Więcej o dodatkach do wynagrodzenia przeczytasz tutaj>> Stałym elementem wynagrodzenia będzie także regulaminowa premia miesięczna. Premia nie jest uznaniowa - zobacz zasady jej wypłacania>>

Składniki wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej są wypłacane za czasu urlopu w takiej wysokości, w jakiej przysługują pracownikowi w miesiącu, w którym korzysta z wypoczynku. Jeśli więc na wynagrodzenie pracownika składa się pensja zasadnicza w wysokości 4 000 zł i dodatek za staż pracy w wysokości 300 zł, to zatrudniony w miesiącu urlopu otrzyma kwotę 4 300 zł, niezależnie od liczby dni wolnych.

Zmienne składniki wynagrodzenia. W skład wynagrodzenia mogą wchodzić także składniki zmienne, takie jak wynagrodzenie za pracę w nocy, za którą pracownik otrzyma dodatkowo 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązkowa jest także rekompensata dla pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych - pracownikowi przysługuje wtedy dodatek w wysokości 50 proc. lub 100 proc. Z kolei jak wygląda udzielanie dni wolnych i wypłata dodatków za pracę w sobotę, niedzielę i święta, dowiesz się tutaj> Do składników zmiennych zaliczają się także między innymi wynagrodzenie godzinowe czy prowizyjne oraz zmienne premie miesięczne.

Natomiast do tej grupy składników nie są wliczane premie kwartalne czy roczne, czyli składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc i tym samym nie wliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się także:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagród jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych i rentownych oraz innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.
Zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się w podstawie urlopowej w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlop, ostatecznie 12 miesięcy w przypadkach znacznego wahania ich wysokości.

Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, które oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, 
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Więcej o tym, jak ustalić wynagrodzenie za czas urlopu, przeczytasz tutaj>>

Tak wylicza się wynagrodzenie urlopowe: Pracownik pracuje w 8-godzinnym wymiarze pracy. Jego wynagrodzenie składa się z pensji zasadniczej w wysokości 4 000 zł, dodatku funkcyjnego w wysokości 300 zł oraz premii zmiennej (300 zł premii styczniu, 200 zł w lutym i 200 zł w marcu). Pracownik otrzymał także w marcu wynagrodzenie za nadgodziny w wysokości 250 zł. W kwietniu 2018 roku pracodawca udzielił pracownikowi urlopu w wymiarze 7 dni, czyli 56 godzin. W celu ustalenia wynagrodzenia urlopowego za 56 godzin należy:

1) zsumować zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone w okresie styczeń – marzec: 300 zł premii zmiennej styczniu, 200 zł w lutym i 200 zł w marcu oraz 250 zł za godziny nadliczbowe = 950 zł,

2) podzielić powyższą kwotę przez liczbę godzin wykonywania pracy w powyższym okresie, łącznie z nadgodzinami: 950 zł (stawka stała pracownika) : 513 godz. (168 godz. + 160 godz. + 176 godz. + 9 godz.) = 1,85 zł (stawka za jedną godzinę pracy ze składników zmiennych),

3) stawkę za jedną godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin urlopu: 1,85 zł x 56 godz. = 103,6 zł.

Z tytułu składników zmiennych za czas urlopu wypoczynkowego pracownik powinien więc otrzymać wynagrodzenie w wysokości 103,6 zł. W efekcie wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi za kwiecień, wynosi: 4 000 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 300 zł (dodatek funkcyjny) + 103,6 zł (składniki zmienne) = 4 403,6 zł.