Kobieta w ciąży może pracować przy ekranie komputera nie dłużej niż 50 minut, a po tym czasie przysługuje jej 10-minutowa przerwa.

Kobieta w ciąży ma szereg uprawnień, specjalne przywileje przysługują także młodym rodzicom. Oto 5 praw, jakie ma kobieta w ciąży i młoda matka w miejscu pracy:

Ile pracy przed ekranem? Przed wszystkim kobieta w ciąży może pracować przed komputerem tylko określoną liczbę godzin. Od 1 maja 2017 roku zmieniły się przepisy i pracownica w ciąży nie może jednorazowo pracować przy ekranie komputera dłużej niż 50 minut, a po tym czasie powinna skorzystać z co najmniej 10-minutowej przerwy.

Przed zmianą przepisów ciężarna mogła pracować przy komputerze maksymalnie cztery godziny na dobę, a w przypadku dłuższej pracy szef miał obowiązek skrócić jej czas pracy lub przenieść ją do pracy na innym stanowisku. Jeżeli pracodawca nie mógł spełnić tych warunków, musiał zwolnić pracownicę w ciąży z obowiązku świadczenia pracy - z prawem do zachowania dotychczasowego wynagrodzenia. Eksperci wskazują, że w efekcie wprowadzonych zmian kobiety pracują dłużej>>

Po zmianie przepisów zachowane zostało ograniczenie łącznego dobowego czasu pracy w wymiarze 8 godzin. Przywileje rodziców: Zobacz, jak skrócić czas pracy>> Ponadto kobiety w ciąży nadal nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej i są to zakazy bezwzględne, co oznacza, że jest to sprzeczne z prawem nawet wtedy, gdy kobieta wyrazi zgodę na to zgodę. Natomiast względny charakter ma ochrona zakazująca delegować pracownicę w ciąży poza stałe miejsce pracy czy zatrudniać ją w przerywanym systemie czasu pracy. Wyjazdy służbowe mogą więc odbywać się za zgodą pracownicy.

Zwolnienia od pracy na badania lekarskie. Ciężarna pracownica ma również prawo do zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie w związku z ciążą, jeżeli nie można ich przeprowadzić poza godzinami pracy. Okres zwolnienia obejmuje czas przeprowadzenia samych badań, czas potrzebny na dojazd oraz inne czynności związane z badaniami.

Za czas nieobecności w pracy pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia, które wylicza się jak zapłatę za urlop wypoczynkowy. Tu przeczytasz, jak obliczyć wynagrodzenie za urlop>>

Jak wygląda miejsce pracy? Ponadto pracownica w ciąży zachowuje uprawnienia, jakie przysługują pozostałym pracownikom. Musi mieć odpowiednio przygotowane miejsce pracy - monitory powinny być więc ustawione w odległości 60 cm od siebie, a odległość między pracownikiem a monitorem powinna wynosić od 40 cm do 75 cm. Klawiatura komputera ma być ustawiona minimum 10 cm od brzegu stołu, a jej powierzchnia powinna być matowa, tak aby znaki na ekranie były czytelne i wyraźne. Wskazane jest, aby ekran pokryć warstwą antyodbiciową lub wyposażyć w odpowiedni filtr. Jakie jeszcze inne obowiązki ma pracodawcy w miejscu pracy, dowiesz się tutaj>>

Okulary dla pracownika. Pracownica w ciąży, która pracuje przed monitorem, może także starać się u pracodawcy o okulary korygujące wzrok. Podstawą do pokrycia kosztów za okulary są badania okulistyczne, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. Pracownik otrzymuje je zazwyczaj w czasie wstępnych czy okresowych badań lekarskich. Kiedy są przeprowadzane badania lekarskie i kto za nie płaci, dowiesz się tutaj>>

Wysokość refundacji ustala sam pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych - kwota musi jednak pokryć zakup okularów zgodnych z zaleceniami lekarza.