Pracodawca samodzielnie decyduje o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, ale swojej decyzji nie może już wycofać.

W okresie wypowiedzenia uprawnienia i obowiązki pracownika nie ulegają zmianie - zatrudniony nadal ma prawo do wynagrodzenia na takim samym poziomie czy do świadczeń socjalnych, ale jednocześnie wciąż jest zobowiązany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez cały okres wypowiedzenia. Jakie są okresy wypowiedzenia, sprawdzisz tutaj>>

Kiedy pracownik nie musi pracować na wypowiedzeniu? Od 22 lutego 2016 roku pracodawca uzyskał jednak możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Przedtem kwestia ta nie była prawnie uregulowana, a zwolnienie odbywało się na podstawie porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Nowe przepisy podtrzymały zasadę, że zwolnienie od świadczenia pracy stanowi jednostronną czynność pracodawcy - zależy więc tylko od decyzji pracodawcy, nie jest też wymagana zgoda pracownika na zwolnienie. Pracodawca powinien natomiast taką informację przekazać pracownikowi w formie pisemnej.

Co ważne, pracodawca nie może już odwołać pracownika z takiego zwolnienia. O ile strony nie ustalą takiej możliwości, pracodawca nie może żądać powrotu pracownika do firmy. W związku z tym pracownik może w tym czasie podjąć nową pracę, a szef nie ma prawa wyciągać wobec podwładnego żadnych konsekwencji - chyba, że została wcześniej podpisana umowa o zakazie konkurencji, na mocy której pracownik ma zakaz świadczenia pracy u innego podmiotu w okresie zatrudnienia lub po jego zakończeniu. Zakaz dotyczy jednak tylko podmiotów konkurencyjnych względem pierwszego pracodawcy.

Przy czym zwolnienie nie musi dotyczyć całego okresu wypowiedzenia, ale za cały okres zwolnienia pracownik otrzyma wynagrodzenie obliczane tak, ja za czas urlopu wypoczynkowego. Dokładnie, jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu, dowiesz się tutaj>>

Powyższe zasady obowiązują niezależnie od tego, kto złożył wypowiedzenie i jak długi jest okres wypowiedzenia umowy (liczy się każdy rodzaj umowy o pracę).

Urlop wypoczynkowy a zwolnienie ze świadczenia pracy. Pracownik nie musi świadczyć pracy także wtedy, gdy został mu jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zatrudniony musi bowiem wykorzystać wszystkie dni pozostałego urlopu przed całkowitym ustaniem stosunku pracy.

I znowu: wyłącznie od woli pracodawcy zależy, czy pracownik wykorzysta zaległe dni wolne w czasie wypowiedzenia - w zamian może otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Zobacz, jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 roku>> Ekwiwalent pracownik otrzyma także wtedy, gdy okres wypowiedzenia jest zbyt krótki na wykorzystanie zaległego i bieżącego urlopu.

Przy czym pracownik nie może być jednocześnie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i przebywać na urlopie wypoczynkowym.