Pełna płaca minimalna i umowa jeszcze przed dopuszczeniem do pracy - takie między innymi nowe uprawnienia nabywa osoba rozpoczynająca pracę od 1 stycznia 2017 roku.

Jeszcze w 2016 roku wprowadzono kilka rozwiązań korzystnych dla pracowników - a od 2017 roku nabywają oni kolejne nowe prawa. Natomiast jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika, dowiesz się tutaj>>

Jaka umowa dla rozpoczynającego zatrudnienie

Tak więc od 1 września 2016 roku, jako element walki z tzw. syndromem pierwszej dniówki, wprowadzono przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek podpisania umowy jeszcze przed dopuszczeniem nowo zatrudnianej osoby do pracy. Przed zmianami pracownik musiał otrzymać umowę do końca pierwszego dnia pracy, co prowadziło do nadużyć - umowa często w ogóle nie była podpisywana, a w razie wizyty inspektora Państwowej Inspekcji Pracy zatrudniony i pracodawca mogli tłumaczyć, że dana osoba pracuje dopiero pierwszy dzień. Szef PIP: Nikt teraz nie skłamie w żywe oczy inspektorowi, że pracuje od dziś>>

Ponadto, jeśli jest to umowa na okres próbny, to - po zmianach z 2016 roku - można ją zawrzeć tylko w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie z pracownikiem tego typu umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy ma on być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Dopuszczalne jest zatrudnienie na próbę pracownika wykonującego ten sam rodzaj pracy dopiero po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Zobacz, czy po umowie na okres próbny dostaniesz świadectwo pracy?

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Natomiast od 2017 roku zmienią się przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Do tej pory pracownik rozpoczynający zatrudnienie otrzymywał minimalnie tylko 80 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. Teraz zniesiony zostanie ostanie podział na nowych oraz „starych” pracowników - tym samym osoba rozpoczynająca pracę otrzyma najmniej całą płace minimalną, czyli od stycznia 2017 roku 2000 zł brutto (do ręki około 1460 złotych). Więcej o płacy minimalnej w 2017 roku przeczytasz tutaj>>

Co więcej, od 2017 roku przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie nie będzie uwzględniany dodatek za pracę w porze nocnej. Dzięki temu pracownicy zarobią więcej - do tej pory często zarabiali tyle samo co normalni pracownicy, a dodatek tracił charakter rekompensaty za trudniejsze warunki pracy. Zobacz, co składa się na wynagrodzenie pracownika>>

Natomiast jeśli pracownik pracuje na podstawie umowy zlecenia, od 2017 roku otrzyma minimalną stawkę godzinową - ustawowo będzie ona wynosić 12 zł. Jednak kwota ta będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia zatrudnionych na umowie o pracę. W efekcie stawka godzinowa wzrośnie do około 13 zł. Kogo dokładnie obejmą przepisy o minimalnej stawce godzinowej, dowiesz się tutaj>>

Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika

Nie zmieniają się przepisy dotyczące wypoczynku pracownika - nadal nowo zatrudniony prawo do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym pracy uzyskuje nie z dniem 1 stycznia, ale proporcjonalnie, a więc z każdym przepracowanym miesiącem ma prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowanym roku. Nabywa zatem prawo do urlopu cząstkowego z dołu, czyli za każdy przepracowany miesiąc.

W związku z tym, że urlop nabywany jest proporcjonalnie, nie można wykorzystać więcej wolnego niż przysługuje po przepracowaniu danego miesiąca. Więcej o pierwszym urlopie wypoczynkowym pracownika, dowiesz się tutaj>>

Wstępne badania lekarskie i szkolenia bhp

Pracownik nadal, zanim zostanie dopuszczony do pracy, musi też - na koszt pracodawcy - uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badań nie muszą przeprowadzać osoby przyjmowane na podobne stanowisko u tego samego pracodawcy lub pracownicy, którzy znaleźli zatrudnienie w innej firmie w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, o ile mają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Pracodawca nie może także dopuścić do pracy osoby, która nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego firma musi zapewnić pracownikowi przeszkolenie z zakresu bhp. Takie szkolenie nie jest wymagane tylko w przypadku podjęcia pracy na tym samym stanowisku, które pracownik zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.