Termin przyznania zasiłku bezrobotnemu zależy między innymi od sposobu, w jaki doszło do rozwiązania umowy o pracę.

Osoba, która straciła pracę, może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, o ile spełni określone warunki - czyli przede wszystkim zarejestruje się urzędzie pracy i udowodni, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzającym rejestrację wykonywała pracę, od której były odprowadzane składki w odpowiedniej wysokości. Co wlicza się do okresu zatrudnienia i ile wynosi zasiłek, dowiesz się tutaj>>

Natomiast termin, po jakim bezrobotnemu zostanie przyznany zasiłek, zależy miedzy innymi od sposobu, w jaki doszło do rozwiązania stosunku pracy. Prawo do świadczenia po upływie 7 dni od zarejestrowania się w urzędzie pracy przysługuje więc w przypadku, gdy umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta.

Osoba bez pracy dostanie też zasiłek zaraz po zgłoszeniu się do pośredniaka, jeśli to pracodawca wypowiedział jej umowę, ale w trybie normalnym, czyli za wypowiedzeniem. Ponadto w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, i ten zdecydował się odejść natychmiast z pracy, pracownik także od razu otrzyma zapomogę z urzędu. Niepłacenie za nadgodziny i odmowa urlopu, czyli kiedy możesz odejść z pracy bez wypowiedzenia>>

Od dnia rejestracji zasiłek dla bezrobotnych przysługuje także w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 6 miesięcy umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, o ile jako przyczyna podana została upadłość lub likwidacja firmy, zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, albo gdy chodzi o zmianę miejsca zamieszkania pracownika.
W innym wypadku przy rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stron (w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy) dana osoba nabywa prawo do zasiłku po 90 dniach od dnia rejestracji, a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>> Podobnie jest w sytuacji, gdy pracownik rozstaje się z pracodawcą za wypowiedzeniem.

Najdłużej na zasiłek poczeka osoba, która została zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym (Zobacz, kiedy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika>>) - jeżeli doszło do tego w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, to nabywa prawo do zasiłku dopiero po po upływie 180 dni od dnia rejestracji. O tyle samo dni ma także skrócony okres wypłaty świadczenia.