Przychody osiągnięte w 2013 roku podatnicy mogą obniżyć o koszty uzyskania przychodu. Odlicza się je w PIT.

Kosztami uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nazwano koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

W przypadku kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy określa się je na podstawie ilości zawartych umów o pracę oraz miejsca zamieszkania (w miejscu zamieszkania lub poza nim). Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, jakie można odliczyć w PIT 2013 wyglądają następująco:

Z jednego stosunku pracy
- miesięcznie 111 zł 25 gr
- rocznie 1.335 zł
Z kilku stosunków pracy nie może przekroczyć rocznie 2.002 zł 05 gr


Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających
- miesięcznie 139 zł 06 gr
- rocznie 1.668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających nie może przekroczyć rocznie 2.502 zł 56 gr


Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów zawarte w tabeli powyżej są niższe niż wydatki na dojazdy do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, podatnicy mogą je odliczyć w zeznaniu rocznym PIT 2013 w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, które są udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.

Dodatkowo ustawodawca zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę zmniejszającą podatek, która w rozliczeniu PIT za 2013 rok wynosi:
- miesięcznie – 46 zł 33 gr
- rocznie 556 zł 02 gr

Termin złożenia zeznania PIT za 2013 rok mija 30 kwietnia 2014 roku