Jak odliczać składki w zeznaniu PIT za 2013 rok wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, w ramach której opłaca składki na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składa zeznanie PIT-36L. Jednocześnie uzyskuje dochody z najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych. W 2013 r. poniosła stratę z działalności gospodarczej. Czy w związku z tym zapłacone w ramach działalności w 2013 r. składki może odliczyć od dochodu z najmu w ramach PIT-36?
Jeżeli podatniczka zapłaciła w 2013 r. w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, i jednocześnie w 2013 r. nie uzyskała z działalności gospodarczej dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to może zapłacone składki wykazać odpowiednio w formularzu PIT-36, rozliczając dochody uzyskane z najmu prywatnego.
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W 2013 r. otrzymał zwrot nadpłaconych w 2010 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne. Czy w związku z tym powinien skorygować PIT za 2010 r.?
Jeżeli podatnik, obliczając w 2010 r. podatek należny, dokonał odliczeń od wyliczonego podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Nie koryguje deklaracji podatkowej za 2010 r.
W umowie uaktywniającej ustalono wynagrodzenie niani w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (1600 zł). Czy niania ma prawo pomniejszyć swoje przychody o składki naliczone od tego wynagrodzenia?
Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe niań obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłaca ZUS. Są one finansowane przez budżet państwa niezależnie od tego, czy niania podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym obowiązkowo, czy dobrowolnie. Skoro składki na ubezpieczenia społeczne ustalone od podstawy wymiaru nie wyższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia są opłacane ze środków ZUS, a nie niani, to w związku z tym nie mogą być odliczone od przychodu.
Uwaga: składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, niezależnie od wysokości wynagrodzenia, finansuje z własnych środków niania. Zatem podlega ona odliczeniu.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 27b, art. 45 ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Wiesława Dróżdż, Ministerstwo Finansów