Podatnicy, którzy w zeznaniu PIT 2013 wykażą nadpłatę podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami poczekają nawet 3 miesiące na zwrot podatku z urzędu skarbowego.

Kwestię i zasady zwrotu nadpłaty podatku dochodowego regulują przepisy Ordynacji podatkowej, w której jest napisane, że w przypadku złożenia zeznania rocznego (PIT) nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej art. 77 § 1. pkt 5. nadpłata wynikająca z zeznania rocznego PIT podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

W przypadku złożenia korekty zeznania PIT termin na zwrot nadpłaty podatku wynosi 2 miesiące, jednak trzeba się liczyć z faktem, że nie musi on nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia pierwszej wersji zeznania podatkowego.

W jakiej formie można otrzymać zwrot podatku

Kwestię sposobu zwrotu przez urzędy skarbowe nadpłaconego podatku również reguluje Ordynacja podatkowa w art. 77b § 1, według którego nadwyżka w zapłaconym podatku dochodowym może zostać zwrócona:
- na wskazany przez podatnika rachunek bankowy;
- w formie gotówkowej – i tu występują dwie możliwości zwrotu nadpłaty podatku w gotówce: podatnik może ją odebrać samodzielnie w kasie urzędu skarbowego lub otrzymać należne pieniądze w formie przekazu pocztowego.