Do końca lutego pracodawcy mieli obowiązek dostarczenia pracownikom informacji PIT-11. Nie zawsze jednak z różnych przyczyn wywiązują się z tego obowiązku. Pracownik, który nie otrzymał od pracodawcy PIT-11 w terminie, nie jest jednak zwolniony z obowiązku wypełnienia zeznania podatkowego za 2013 rok.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, mają obowiązek dostarczenia do końca lutego do urzędów skarbowych i pracowników deklarację PIT-11, w której zawarte są informacje o uzyskanych w poprzednim roku podatkowym dochodach, potrąconych zaliczkach na podatek oraz zapłaconych w ciągu roku składkach na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz wysokości odliczonych w ciągu roku składek na ubezpieczenia zdrowotne.
Z różnych względów, które są wynikiem błędu płatnika lub samych podatników, PIT-11 może nie zostać dostarczony do zainteresowanego. Przyczyny mogą być różne: dokument może zostać wysłany na zły adres, jeżeli nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania podatnika. Powodem może być również nieodebrania dokumentu z poczty lub zaginięcie listu.

PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę na dzieci

Jeśli z jakichś powodów PIT-11, który jest niezbędny do rozliczenia zeznania podatkowego za 2013 rok, nie dotarł podatnik powinien się skontaktować ze swoim pracodawcą lub działem księgowości i poprosić o wydanie duplikatu. Tak samo powinni postąpić wszyscy ci, którzy zgubili informację PIT-11. Zazwyczaj rozmowa telefoniczna lub osobista wizyta w dziale księgowości powinno rozwiązać problem.

Brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku rozliczenia podatku

W przypadku, gdy z jakiś powodów nie jest możliwe uzyskanie informacji PIT-11 lub jej duplikatu, podatnik nie jest zwolniony z obowiązku wypełnienia zeznania PIT za 2013 rok. W takiej sytuacji należy samodzielnie oszacować uzyskane dochody i rozliczyć je do końca kwietnia 2014 roku.

PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę internetową na nowych zasadach

Aby ułatwić sobie to niewątpliwie trudne zadanie, należy odszukać dokumenty, które pomogą ustalić potrzebne dane, na podstawie których będzie możliwe ustalenie nie tylko wysokości dochodu, ale również kosztów poniesionych na składki społeczne i zdrowotne. Dokumenty, w których te informacje są zawarte, to przede wszystkim druki ZUS RMUA oraz paski wynagrodzeń.

Jeżeli uda się znaleźć dokumenty za cały poprzedni rok, podatnik powinien je zsumować. Dodatkowym problemem jest ustalenie, czy płatnik pobierał i odprowadzał składki do ZUS. W tym celu trzeba uzyskać taką informację bezpośrednio od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto pamiętać, że niezłożenie zeznania podatkowego w terminie, a więc do 30 kwietnia 2014 r. wiąże się z sankcjami karnoskarbowymi i jest traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Takim samy sankcjom podlega poświadczenie nieprawdy lub celowe zaniżenie dochodów w celu zmniejszenia należytego podatku.