Załącznik do rocznego zeznania podatkowego PIT jest poprawiany łącznie z całą deklaracją, którą należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania.
Podatnicy często mylą się przy wypełnianiu zeznań rocznych. Niestety każdą, nawet najmniejszą pomyłkę trzeba poprawić przez złożenie korekty. Błędy zdarzają się także w załącznikach do zeznań, które podatnicy wypełniają, jeśli korzystają z ulg i odliczeń.
– Ewentualne nieprawidłowości w załącznikach stanowić będą o nieprawidłowości samej deklaracji – stwierdza Marcin Pęski, menedżer w Taxonity.

Uzasadnienie przyczyn korekty to zwykłe pismo, w którym podatnik wyjaśnia, dlaczego po raz kolejny składa to samo zeznanie

Ekspert wskazuje, że załączniki złożone wraz z zeznaniem podatkowym są jego nieodłącznym elementem. Złożona przez podatnika deklaracja PIT wraz z załącznikami stanowi integralną całość i w przypadku konieczności korekty danych zawartych w załączniku niezbędne będzie dokonanie korekty całej złożonej deklaracji.
– Tym samym wadliwość załącznika do rocznego zeznania PIT powoduje wadliwość samej deklaracji – ostrzega Marcin Pęski.
Trzeba pamiętać, że podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów uzyskanych w roku, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.
W przypadku więc gdy załącznik do złożonego zeznania PIT będzie błędny, należy, zgodnie z art. 81 par. 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późń. zm.), złożyć deklarację korygującą wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, w której wskazany będzie zakres i powód zmian.
Możliwe będzie to wyłącznie przez złożenie korekty całego zeznania rocznego. Ustawodawca nie przewidział trybu składania samego załącznika. Określając wzory zeznań podatkowych, wprost wskazał w nich informacje, z których wynika, że załączniki do zeznania winny być złożone łącznie z zeznaniem (np. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr akt IBPBII/1/415-655/11/MK).