PIT podlega w pierwszej kolejności sprawdzeniu pod kątem złożenia go w terminie i wpłacania zadeklarowanych podatków, a także poprawności wypełnienia oraz ewentualnych błędów rachunkowych. Jeśli kontrolowany nie będzie chciał przedstawić skarbówce wyciągów, urzędnicy wystąpią do banku lub innej instytucji finansowej o przekazanie takich informacji.
– Jeżeli jednak urząd skarbowy uzyska informacje, że wydatki, jakie ponosi dana osoba, nie znajdują pokrycia w opodatkowanych lub wolnych od podatku przychodach bądź w zgromadzonych wcześniej oszczędnościach, należy liczyć się z kontrolą – ostrzega Joanna Skibicka, konsultant w Stone & Feather Tax Advisory.
Przesłanką do przeprowadzenia kontroli może być np. zakup domu, mieszkania czy luksusowego auta przez osobę deklarującą w zeznaniu podatkowym bardzo niskie dochody. Wiedzę o takich zakupach organy podatkowe czerpać mogą z różnych źródeł – bywa, że są to informacje przekazywane przez osoby trzecie.

56 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

– Przepisy podatkowe pozwalają uznać za dowód wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i jednocześnie nie jest sprzeczne z prawem – dodaje Joanna Skibicka.
Daje to podstawę organowi prowadzącemu kontrolę do żądania udostępnienia wszelkich dokumentów, które pozwolą ustalić pochodzenie dodatkowych środków pieniężnych, jakimi dysponował podatnik. Dotyczy to m.in. informacji o rachunkach bankowych, a także oszczędnościowych, pieniężnych, papierach wartościowych, kredytach, pożyczkach czy depozytach. Organ powinien w pierwszej kolejności zwrócić się z żądaniem ujawnienia takich informacji do podatnika – jeśli jednak ten odmówi współpracy przy ujawnianiu danych bądź przekaże dane niezadowalające, urzędnicy skarbowi mogą pozyskać takie informacje bezpośrednio od banku, SKOK, funduszu inwestycyjnego czy domu maklerskiego.
– Co ważne – organ motywując wniosek o przekazanie danych przez instytucję finansową powinien wskazać przesłanki, jakimi kieruje się, żądając informacji o danym podatniku – podkreśla Joanna Skibicka.

Jeśli dowody zgromadzone w sprawie, w tym wyciągi z rachunków bankowych, nie będą potwierdzały wyjaśnień co do źródeł pochodzenia dochodów, organ podatkowy może zastosować 75-proc. stawkę PIT

Badając wyciągi z konta bankowego pod kątem pochodzenia dochodów, organ podatkowy może również sprawdzić operacje niezwiązane z działalnością bankową, tzn. darowizny czy dochody z niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.