Czy nowelizacja specustawy o koronawirusie wydłuża okres poinformowania urzędu o chęci jednorazowego uiszczenia opłaty z tego tytułu z wykorzystaniem bonifikat w wymiarze obowiązującym w roku przekształcenia?
Nie, nowela nie przewiduje wydłużenia terminu na zgłoszenie zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej i dokonania jej wpłaty. Termin ten upłynął z końcem lutego dla mieszkańców, którzy otrzymali zaświadczenie przed 30 listopada 2019 r. Terminy na zgłoszenie i zapłatę minęły również dla części osób, które otrzymały zaświadczenia po 30 listopada 2019 r. Jednak w związku z epidemią np. Warszawa podjęła decyzję o wydłużeniu tego okresu do końca roku.
Jak wskazuje Wojciech Gwóźdź, radca prawny z Kancelarii Turcza, nowelizacja specustawy zmieniła zapisy ustawy przekształceniowej i wydłużyła termin na wnoszenie opłaty przekształceniowej za 2020 r. do 30 czerwca br. Podobne rozwiązanie dotyczy opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego. – Zaskakujące jest, że o ile w przypadku opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego umożliwiono, w razie potrzeby, dalsze przesunięcie terminu jej uiszczenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, o tyle analogicznej możliwości nie przewidziano dla opłaty przekształceniowej za 2020 r. – wskazuje Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu.
W stolicy nie tylko przesunięto termin na zgłoszenie zamiaru i uiszczenie opłaty jednorazowej, lecz także do końca 2020 r. wstrzymano wysyłkę zaświadczeń stwierdzających uwłaszczenie. – Ponieważ nowelizacja specustawy wstrzymała bieg terminów administracyjnych, procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, decyzja Warszawy jest słuszna – uważa Mateusz Karciarz. Zdaniem prawnika adresaci zaświadczeń w żadnym wypadku nie stracą uprawnienia do skorzystania z możliwości uiszczenia opłaty jednorazowej, termin w tym zakresie zacznie bowiem biec dopiero z chwilą doręczenia im takiego dokumentu. Mateusz Karciarz dodaje, że stan epidemii (czy też poprzedzający go stan zagrożenia epidemicznego) nie spowodował, że organy administracji publicznej i obsługujące je urzędy zawiesiły swoją działalność. – Tym samym należy mieć nadzieję, że mimo wstrzymania wysyłki zaświadczeń Warszawa w dalszym ciągu je przygotowuje, by po zakończeniu epidemii można było je wysłać do ich adresatów – stwierdza prawnik.
Podstawa prawna
ustawa z 31 marca 2020 r. zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)