Rozwiązania przyjęte w pakiecie ustaw zwanym "tarczą antykryzysową" zmieniły termin dotyczący wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Do tej pory, zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, które są użytkownikami wieczystymi gruntów gminnych, musiały wnosić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste do 31 marca. Zasada ta wynika bezpośrednio z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471).

Zgodnie jednak rozwiązaniami, które znalazły się w tarczy antykryzysowej, termin na wniesienie opłaty za 2020 r. ustawowo został przesunięty na 30 czerwca 2020 r. (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin opłaty rocznej za 2020 r., Dz.U. 2020 poz. 568). Jak również wynika z zapisów przyjętych w pakiecie ustaw, termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Warto również pamiętać, że składając do właściwego urzędu specjalny wniosek wraz z jego uzasadnieniem, możliwe jest ustalenie późniejszego terminu na wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste niż 30 czerwca 2020 r. Należy jednak pamiętać, że wniosek ten nie wiąże organu. Zastosowanie ma tu instytucja uznania administracyjnego. Oznacza to, że organ ma pełną swobodę w kwestii rozstrzygnięcia sprawy, a każda podjęta decyzja będzie legalna.

Wniosek o ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. niż do 30 czerwca 2020 r. należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Rozwiązanie przesunięcia wniesienia opłaty rocznej dotyczy pełnej kwoty.

Przepisy tarczy antykryzysowej dotyczące zmiany terminu wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste obowiązują od 31 marca 2020 r.