Najem krótkoterminowy (zakwaterowanie na doby) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową) oraz podatkiem VAT według stawki 8 proc. Najem tego typu powinien być rozliczany w ramach działalności gospodarczej.

Jeśli najem krótkoterminowy (na doby) prowadzimy jako zarobkową działalność usługową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas właściwą formą rozliczania przychodów pochodzących z takiego źródła będzie działalność gospodarcza.

Podatek od najmu krótkoterminowego

Dochody z najmu krótkoterminowego opodatkować można na kilka sposobów:

  • podatkiem w formie ryczałtu ze stawką 17 proc.;
  • podatkiem na zasadach ogólnych ze stawką 18 proc. i 32 proc.;
  • podatkiem liniowym ze stawką 19 proc.
  • podatek w formie karty podatkowej (są szczególne wymagania - patrz niżej)

W przypadku ryczałtu ze stawką 17 proc. należy pamiętać, że jest to stawka naliczana od przychodu, a nie od dochodu. Oznacza to, że nie można w tej formie opodatkowania odliczyć ponoszonych kosztów (np. na remont, wyposażenie lokali, itp.).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych ze stawką 18 proc. lub 32 proc. bazuje na dochodzie, czyli przychodzie pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Kosztem może być np. czynsz do spółdzielni, opłaty za media, wydatki na urządzenie oraz remont mieszkania, amortyzacja mieszkania, itp.

W przypadku rozliczania się podatkiem liniowym ze stawką 19 proc. także możemy pomniejszać przychód o poniesione koszty. Minusem tej formy opodatkowania najmu jest brak możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Z kolei kartą podatkową mogą być objęte usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, jeśli łączna liczba pokoi nie przekracza 12. Wybór tej formy opodatkowania wymaga złożenia wniosku w miejscowo właściwym urzędzie skarbowym. Naczelnik urzędu skarbowego w wydanej decyzji określi comiesięczną stawkę podatku. Karta podatkowa jest uproszczona formą opodatkowania, której zaletami są: niskie stawki oraz prosta dokumentacja. Opodatkowanie w formie karty podatkowej powoduje także szereg ograniczeń: Nie można korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę ani z usług innych przedsiębiorstw, chyba że z usług specjalistycznych. Za usługi specjalistyczne uważa się czynności i prace niezbędne do wykonania świadczonej usługi, np. usługi reklamowe w portalach oferujących noclegi.

Mała agroturystyka

Podatku dochodowego nie musimy płacić, jeśli wynajmujemy maksymalnie 5 pokoi na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym (mała agroturystyka). Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt. 43 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Podatek VAT

Uzyskiwanie przychodów z najmu krótkoterminowego w ramach działalności gospodarczej oznacza również konieczność regulowania podatku VAT, którego stawka dla usług zakwaterowania wynosi 8 proc. Należy przy tym pamiętać, że sprzedaż klientowi także innych usług towarzyszących (np. cateringu) wymaga ustalenia i uiszczenia odpowiedniej stawki VAT. Zwolnienie z podatku VAT przysługuje, gdy roczny obrót nie przekracza 200 tys. złotych.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie najmu krótkoterminowego wymaga także opłacania wyższej stawki podatku od nieruchomości w lokalach, które służą do wykonywania tej działalności.