TEZA: Stosownie do art. 50537 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w przepisie przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania oraz do dołączenia pełnomocnictwa. Fakt wniesienia opłaty nie dowodzi, że pełnomocnictwo zostało złożone.
Sygn. akt I ACz 513/13
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE
z 21 lipca 2015 r.
STAN FAKTYCZNY
W sprawie wytoczonej z powództwa spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. sąd okręgowy umorzył postępowanie. Wskazał, że powód był zobowiązany do złożenia pozwu jako pisma procesowego (art. 187 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm., dalej: k.p.c.) opatrzonego podpisem tradycyjnym oraz uzupełnienia innych braków formalnych, takich jak załączenie do pozwu pełnomocnictwa procesowego (art. 89 k.p.c.). W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik powódki złożył wprawdzie pismo procesowe, w którym zaznaczył, że w wykonaniu zobowiązania sądu przedkłada m.in. pełnomocnictwo procesowe oraz wypis z KRS, jednak pełnomocnictwo nie zostało dołączone. Pracownik biura podawczego sądu uczynił adnotację o liczbie załączników dołączonych do pisma procesowego oraz jego kopii. Pełnomocnictwa nie było w żadnym komplecie. Sąd okręgowy podał, że brak pełnomocnictwa jest brakiem formalnym, który uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu, postępowanie podlegało więc umorzeniu, stosownie do art. 50537 k.p.c.
Zażalenie złożyła powodowa spółka. Wskazała, że w sprawie od początku postępowania uprawnionym do reprezentowania powódki jest radca prawny K.B. Na poparcie swoich twierdzeń skarżąca przedstawiła dowód uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa.
UZASADNIENIE
Sąd apelacyjny oddalił zażalenie. Zauważył, że stosownie do art. 50537 par. 1 k.p.c. po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w przepisie przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania zgodnie z art. 68 zd. pierwsze oraz dołączenia pełnomocnictwa (art. 89 par. 1 zd. pierwsze i drugie), a także we wskazanych sytuacjach dodatkowo do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania – pod rygorem umorzenia postępowania. W razie nieusunięcia tych braków sąd umarza postępowanie.
W ocenie sądu apelacyjnego skarżąca spółka błędnie przyjęła, że wypełniła zobowiązanie sądu okręgowego. Nie załączyła bowiem odpisu pełnomocnictwa, mimo że została do tego zobligowana. Faktycznie jej pełnomocnik złożył pismo procesowe, w którym zaznaczył, że w wykonaniu zobowiązania sądu przedkłada pozew wraz z załącznikami, pełnomocnictwo procesowe ogólne oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jak słusznie wskazano w uzasadnieniu postanowienia sądu okręgowego, wbrew twierdzeniom powodowej spółki pełnomocnictwo takie nie zostało jednak dołączone. Powódka złożyła pismo procesowe w dwóch egzemplarzach oraz dwa komplety załączników. Pracownik biura podawczego sądu uczynił adnotację o liczbie załączników dołączonych do pisma procesowego (było ich 40) oraz do jego kopii (37). Pełnomocnictwa nie było jednak w żadnym komplecie. Sąd apelacyjny wskazał, że wniesienie opłaty od pełnomocnictwa nie dowodzi jeszcze tego, iż zostało ono załączone do akt sprawy w wykonaniu zobowiązania sądu I instancji.