Innowacyjność nie powinna być domeną jedynie dużych i średnich firm. Również najmniejsze przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój bazujący na nowatorskich rozwiązaniach, produktach czy usługach. Trudno oczywiście oczekiwać, że zaczną one masowo tworzyć działy badawczo-rozwojowe i zatrudniać specjalistów wypracowujących nowoczesne rozwiązania. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podejmowały współpracę z jednostkami naukowymi. Inicjowanie takich kontaktów jest celem programu Bon na Innowacje. Ten typ wsparcia, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), znany jest już z poprzednich lat i cieszy się coraz większą popularnością wśród mikro i małych przedsiębiorstw. Dlatego też program będzie kontynuowany pod postacią jednego z działań programu Inteligentny Rozwój (PO IR), a jego realizacja będzie finansowana z Funduszy Europejskich.

– Wsparcie w ramach programu Bon na Innowacje może być przeznaczone wyłącznie na zakup od jednostki naukowej usługi, która przyczyni się do rozwoju produktów, czyli wyrobów lub usług. Kwota dotacji dla jednego przedsiębiorcy to maksymalnie 15 tys. zł i może ona stanowić nawet 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – informuje Miłosz Marczuk, rzecznik PARP.

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku o Bon na innowacje oraz w ciągu trzech wcześniejszych lat kalendarzowych nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu czy technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał takie wsparcie, nie może ubiegać się o nie kolejny raz.

Dotowana usługa może być zakupiona wyłącznie od jednostki naukowej prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, określonej w art. 2 pkt. 9a–e ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96 poz. 615).

Pula środków przewidziana na ten rok w działaniu programu Inteligentny Rozwój pn. „Bony na innowacje dla MŚP” to 46,1 mln zł. Ogłoszenie konkursu planowane jest na lipiec, a rozpoczęcie naboru wniosków na sierpień tego roku. Będą one przyjmowane aż do grudnia.

Oprócz tradycyjnych już bonów na innowacje PARP uruchomiła również tzw. Duże bony na innowacje, finansowane ze środków niezwiązanych z programami unijnymi. Ich wartość może sięgać 50 tys. zł, a poziom dofinansowania 80 proc. Wsparcie przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa taka może obejmować również wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji. Dotacje, podobnie jak w przypadku „Bonu na innowacje”, przeznaczone są dla mikro i małych firm. W tym roku konkurs na ten typ wsparcia już się zakończył. Kolejna edycja ogłoszona zostanie prawdopodobnie dopiero w 2016 r.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH KONKURSU DOTACJI ORGANIZOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.