O wsparcie na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową można będzie wnioskować od września
„Innowacje” – to słowo robi w ostatnich latach zawrotną karierę. Jest wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego i kluczem do rozwoju nowoczesnej gospodarki. „Więcej” i „taniej” stają się domeną krajów słabiej rozwiniętych. Aby znaleźć się w pierwszej lidze, trzeba dziś „inaczej”. Polska pod względem innowacyjności nie jest niestety liderem. Wręcz przeciwnie, od lat znajdujemy się w ogonie unijnych zestawień, choć ostatnio nasza pozycja nieco drgnęła – udało nam się awansować z trzeciego na czwarte miejsce od końca. Aby podtrzymać ten pozytywny trend, niezbędne jest przede wszystkim ułatwianie przedsiębiorcom wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług, czemu sprzyja m.in. zacieśnienie współpracy przedsiębiorców z naukowcami. Motorem napędowym dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki są Fundusze Europejskie. Jednym z wielu narzędzi są dotacje na tworzenie i rozwój działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Na poziomie krajowym są one przewidziane w programie Inteligentny Rozwój.
Bezzwrotne dotacje
Dotacje na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach przewidziane są w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw programu Inteligentny Rozwój. Odpowiedzialne za to działanie Ministerstwo Gospodarki planuje ogłoszenie konkursu na lipiec tego roku, a sam nabór wniosków prowadzony będzie od września do października (szczegółowe daty nie są jeszcze znane). Pula środków udostępniona w tym roku to 460 mln zł.
Poziom dofinansowania projektów jest zgodny z zasadami pomocy publicznej. W zależności od województwa dotacja może stanowić maksymalnie od 15 do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku dużych firm, o 10 pkt proc. więcej dla średnich, a 20 pkt proc. więcej dla małych.
Inwestycje...
Przez centrum badawczo-rozwojowe rozumiana jest samodzielna jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność. Jej głównym zadaniem powinno być prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, przy wykorzystaniu infrastruktury B+R oraz wykwalifikowanej kadry. Wsparcie w ramach działania obejmuje tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Możliwe jest również dofinansowanie zakupu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych lub spłaty części rat z tytułu leasingu przypadających na realizację projektu oraz robót i materiałów budowlanych.
...i współpraca
O wsparcie w działaniu 2.1 występować mogą indywidualne przedsiębiorstwa bądź partnerstwa dwóch lub więcej firm. Wskazane jest, aby wnioskodawca współpracował z jednostką naukową lub ośrodkiem innowacji. Jak podkreśliła ostatnio wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, kluczowym celem polityki rozwojowej naszego kraju oraz całej Unii Europejskiej jest podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki. Jednym z trzech priorytetów unijnej strategii do 2020 r. jest tzw. wzrost inteligentny oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy, czyli takiej, która nie kopiuje nowoczesnych technologii, lecz je kreuje.
Właśnie dlatego tak ważne jest, aby inwestycjom w nowoczesną aparaturę i sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie badań towarzyszyła współpraca osób mających najwyższy poziom wiedzy w danej dziedzinie. To właśnie miks praktycznej i rynkowej wiedzy przedsiębiorców z naukowym podejściem pracowników uczelni czy ośrodków innowacji stwarza największe szanse na wypracowanie ciekawych rozwiązań i optymalne wykorzystanie infrastruktury badawczej.
Rozliczenie efektów
Przedsiębiorcy będą aplikować o dotacje z działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, przygotowując wnioski na formularzach przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Jednym z elementów oceny projektów będzie m.in. agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo zaplanuje do realizacji z wykorzystaniem infrastruktury badawczej wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu. Czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia będą m.in.:
● plan wykorzystania wytworzonej infrastruktury,
● poziom nakładów na działalność B+R,
● przyrost zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w działach B+R.
Realizacja agendy badawczej przez przedsiębiorstwo będzie monitorowana w trakcie realizacji projektu oraz oceniana po jego zakończeniu. Niezrealizowanie przedstawionych założeń skutkować będzie obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu dofinansowania.
Gdzie po informacje
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW
BON NA INNOWACJE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
INTERNET
Źródłem kompleksowych informacji na temat Funduszy Europejskich jest portal Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Szczegółowe informacje na temat Programów Regionalnych są na stronach internetowych zarządów województw, których adresy są dostępne na portalu funduszy europejskich.
PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W całym kraju działają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w których konsultanci bezpłatnie udzielają informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia, procedur z tym związanych, istotnych terminów oraz dokumentów. Lista adresowa punktów jest dostępna na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.