Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie, w ramach którego udziela niskooprocentowanych pożyczek na założenie biznesu lub utworzenie miejsc pracy
Pilotaż programu rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku, wówczas obejmował jedynie trzy województwa: mazowieckie, świętokrzyskie oraz małopolskie. Obecnie pieniądze dostępne są w całym kraju. Jednocześnie poszerzona została grupa potencjalnych beneficjentów – o wsparcie w formie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej mogą się ubiegać także osoby bezrobotne.
Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie pożyczek.
Dla bezrobotnych
Dla BGK nie jest ważne, ile przedsiębiorca ma lat ani w jakim województwie mieszka.
O wsparcie w starcie na założenie własnego biznesu mogą się ubiegać:
● studenci ostatniego roku studiów wyższych,
● absolwenci szkół lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
● zarejestrowani bezrobotni.
Jeśli kandydat na przedsiębiorcę zamierza prowadzić swoją działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę. W praktyce, gdy np. trzy osoby planują założenie spółki cywilnej:
● każda z nich składa wniosek np. na 70 tys. zł,
● w przypadku pozytywnej decyzji każda z tych osób zakłada działalność gospodarczą,
● podpisuje umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym,
● otrzymuje pieniądze.
Następnie zawierana jest umowa spółki cywilnej – łączna, możliwa do uzyskania kwota preferencyjnej pożyczki dla nowo założonej firmy to aż 210 tys. zł. W celu ułatwienia procedury pożyczkowej, w każdym ze składanych wniosków, część zawierająca biznesplan jest wspólna dla planowanej działalności.
O pieniądze mogą ubiegać się również osoby, które wcześniej już prowadziły działalność gospodarczą. Ważne jest, by poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.
Warunki udzielenia pożyczki:
● Obecnie maksymalna wartość pożyczki to 75 622,80 zł. Wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
● Oprocentowanie: 0,56 proc. w skali roku. Wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
● Okres spłaty: do 7 lat.
● Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku.
● Zabezpieczeniem spłaty może być weksel własny pożyczkobiorcy lub poręczenie osoby fizycznej.
Na utworzenie miejsc pracy
O wsparcie BGK mogą się także ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy. Dostaną tyle pożyczek, ilu pracowników chcą zatrudnić.
Aby skorzystać z tej pożyczki, wystarczy wypełnić wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i złożyć go u pośrednika finansowego obsługującego obszar, w którym prowadzisz działalność gospodarczą. W tym przypadku również procedura rozpatrywania wniosków nie powinna przekroczyć 14 dni.
O pożyczkę mogą się ubiegać:
● podmioty, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
● podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;
● osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego, zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
● żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Warunki udzielenia pożyczki:
● Obecna maksymalna wartość pożyczki to 22 686,84 zł. Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
● Oprocentowanie: 0,56 proc. w skali roku. Wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
● Okres spłaty: do 3 lat.
● Zabezpieczeniem spłaty może być weksel własny pożyczkobiorcy lub poręczenie osoby fizycznej. W zależności od oceny pośrednika finansowego poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku beneficjentów programu innych niż osoby fizyczne zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.
Już na początku grudnia BGK udzielił pierwszych pożyczek. Jedna zostanie przeznaczona np. na otwarcie biura pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i udzielania kredytów w Józefosławiu. Kolejna wesprze otwarcie lodziarni w Żyrardowie oraz w Skierniewicach, a następna pozwoli na otwarcie punktu gastronomicznego w Sołtykowie. Każda z pożyczek wyniosła ok. 70 tys. zł.