Kasy rejestrujące będą musieli stosować – bez względu na osiągane obroty – przedsiębiorcy świadczący m.in. usługi doradztwa podatkowego, opieki medycznej, związane z wyżywieniem, fryzjerskie, kosmetyczne czy naprawy pojazdów
W 2015 r. wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych. Wprowadzi je nowe rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). W porównaniu do obecnego stanu prawnego mniejsza liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych.
Rozporządzenie zawęża bowiem zakres stosowanych zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu wspomnianych urządzeń rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwraca na to uwagę administracja podatkowa województwa łódzkiego. Jednocześnie przypomina, że w opinii Ministerstwa Finansów zmiany te służą ochronie konsumentów, którym brak dokumentu nabycia określonych usług utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia dochodzenie swoich praw. Z drugiej strony chronią interesy uczciwych podatników w branżach narażonych na nieuczciwą konkurencję ze strony przedsiębiorców, którzy rozmyślnie zaniżają swoje obroty, tak aby nie stosować kasy rejestrującej.
Nowe przepisy obejmą obowiązkiem stosowania kas rejestrujących, bez względu na osiągane obroty, podatników świadczących m.in. usługi: prawnicze, doradztwa podatkowego, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, a także usługi w zakresie napraw pojazdów silnikowych i motorowerów, wymiany opon. Przedsiębiorcy świadczący te usługi dołączą zatem do tych, którzy już teraz stosują kasy rejestrujące bez względu na obroty, takich jak taksówkarze czy podmioty świadczące przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej – wyjaśnił Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku.
Przy tej okazji zwrócono również uwagę, że nowe rozporządzenie będzie obowiązywać przez dwa lata, czyli w okresie 2015–2016. Kwota limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego została utrzymana na niezmienionym poziomie i będzie wynosiła 20 tys. zł.
Jednocześnie Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku poinformował, że zdaniem Ministerstwa Finansów budżet państwa, refundując istotną część kosztów zakupu kas fiskalnych w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kas (90 proc. ceny zakupu każdej z kas – bez podatku, nie więcej niż 700 zł), wspiera zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Korzyści są dwustronne: stosowanie kasy fiskalnej znacznie ułatwia prowadzenie ewidencji poprzez zautomatyzowanie obliczania obrotu i kwot podatku należnego oraz daje przedsiębiorcy większą kontrolę nad firmą, natomiast interesy konsumenta są zabezpieczane poprzez wydanie paragonu, ułatwiając mu dochodzenie swoich praw.
Na inną istotną kwestię zwrócono uwagę w informacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Podkreślono, że w katalogu czynności zwolnionych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, od stycznia 2015 r. nie znajdzie się zwolnienie wymienione w pozycji 34 obecnego załącznika, czyli z tytułu liczby świadczonych usług i liczby odbiorców. Natomiast dodano pozycję 49 i objęto zwolnieniem z ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Wprowadzono także regulację, na mocy której nie będą wliczane do obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas – który, jak wspomniano pozostaje niezmieniony i wynosi 20 tys. zł – czynności wymienione w pozycjach 36 i 49 załącznika, czyli transakcje dotyczące dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, że dla przedsiębiorców, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., a jednocześnie nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania po 1 stycznia 2015 r. – zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2015 r.
Nie będzie zwolnienia
Od stycznia 2015 r. ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie będą mogli skorzystać: przedsiębiorcy zajmujący się dostawą perfum i wód toaletowych, a także przedsiębiorcy świadczący usługi:
● fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
● związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych,
● naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
● usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
● badań i przeglądów technicznych pojazdów,
● prawnicze, z wyjątkiem czynności notarialnych,
● doradztwa podatkowego,
● w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.