Pozwala to nadać podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny REGON (na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak podało w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości, identyfikatory będą także automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania orzeczenia przez sąd rejestrowy. W praktyce moment wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność gospodarczą.

Nowi przedsiębiorcy mają zatem tylko obowiązek złożenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przesłania tzw. danych uzupełniających, czyli informacji, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi m.in. o: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywaną liczbę zatrudnianych, które albo mają charakter danych „wrażliwych”, albo nie są podmiotowi jeszcze znane w chwili rejestracji w KRS. Przedsiębiorca będzie je zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w urzędzie skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS.

Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez podmiot działalności, w tym działalności gospodarczej.

Według resortu sprawiedliwości przed tymi zmianami, które wprowadziła nowela ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 26 czerwca 2014 r., na rozpoczęcie działalności gospodarczej czekało się w Polsce 25 dni.