Już tylko do 28 lutego można w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości składać wnioski o dofinansowanie z Unii w ramach dwóch projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: partnerstwo dla zwiększenia atrakcyjności oraz rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.
Największe inwestycje dzięki programowi Innowacyjna Gospodarka / DGP
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na razie przyjmowane są wnioski tylko na jeden projekt – wsparcie na uzyskanie ochrony wartości przemysłowej. Można je składać do końca czerwca.
W ramach obecnej perspektywy finansowej PARP rozdzieliła już ok. 84 proc. środków. Do rozdzielenia zostało jeszcze ok. 5 mld zł. – W tym roku w sumie ogłosimy ok. 10 konkursów w ramach PO IG. Wśród nich będą dotacje na projekty o wysokim stopniu innowacyjności, które cieszą się największym zainteresowaniem przedsiębiorców – wyjaśnia Miłosz Marczuk, rzecznik PARP. – Będą także konkursy na inicjowanie działalności innowacyjnej. Do tej pory dzięki nim powstały 43 inkubatory przedsiębiorczości – dodaje.
Z trzech programów prowadzonych przez agencję PO IG cieszy się największym wzięciem. Od 2007 r. do końca ubiegłego skorzystało z niego niemal 10 tys. przedsiębiorców. To oznacza, że z dofinansowania skorzystała mniej niż co trzecia zainteresowana firma, bo do agencji wpłynęło prawie 35 tys. wniosków.
Przeciętna kwota wsparcia udzielonego w ramach Innowacyjnej Gospodarki wynosi 1,6 mln zł. Najniższe kwoty rozdzielono w ramach działania wspierającego eksport (średnio 53 tys. zł na projekt), a najwyższe wypłacano w ramach wsparcia tworzenia i rozwoju parków technologicznych (średnio 85 mln zł). Ze wsparcia z tego programu korzystały przede wszystkim małe i średnie firmy, które stanowią 94 proc. beneficjentów.
Przez pięć lat właściciele firm dzięki PO IG dokonali inwestycji o wartości ok. 28,6 mld zł, z czego 14 mld zł stanowiły pieniądze od agencji. Z ogólnej puli środków na ten program zostało jeszcze 13 proc.
14,4 mld zł wyniosły inwestycje w ramach drugiego pod względem wielkości Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Tu beneficjenci wyłożyli jedynie 31 proc. kwoty. Za to średnia wartość projektu jest najwyższa – przekracza 50,5 mln zł. Ale w ramach programu PARP finansuje ogromne projekty infrastrukturalne – budowę dróg, mostów, obwodnic i dworców. Tu stopień wykorzystania środków z UE jest najwyższy, sięga aż 95 proc., na co wpłynęła organizacja przez Polskę w ubiegłym roku turnieju Euro 2012.
Wartość inwestycji w najmniejszym programie – Kapitał Ludzki – wynosi do tej pory 2,6 mld zł, z czego jedynie 0,4 mld zł pochodzi od beneficjentów. Są nimi przede wszystkim firmy szkoleniowe, a pieniądze z programu przeznaczane są na podniesienie kwalifikacji. Na ten rok została jeszcze jedna czwarta środków z tej puli.
– W sumie od początku perspektywy wartość inwestycji wygenerowanych przez PARP dzięki środkom z UE wyniosła 46 mld zł – podkreśla Miłosz Marczuk.
To więcej, niż rząd zamierza przeznaczyć w najbliższych latach na energetykę jądrową, i niemal połowa puli, która zostanie przeznaczona na wszystkie projekty energetyczne. Równocześnie kwota jest porównywalna z zyskiem netto 17 tys. dużych firm w pierwszym półroczu 2012 r.
Beneficjenci PO Innowacyjna Gospodarka to małe i średnie firmy