Konsorcjum, którego liderem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), otrzyma finansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu Blue Gas organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity budżet tych projektów wynosi 180 mln przy zakładanej kwocie dofinansowania z NCBiR wynoszącej 90 mln zł, podał PGNiG w komunikacie.

"Do dofinansowania zakwalifikowano 10 projektów ze złożonych 12. Jeden wniosek Konsorcjum nadal jest w trakcie oceny merytorycznej" - podano w informacji.

Konsorcjum "Polskie Technologie dla Gazu Łupkowego", w skład którego wchodzą również Lotos Petrobaltic SA, Orlen Upstream Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu, Politechnika Gdańska oraz Politechnika Warszawska, złożyło wnioski we wszystkich 12 obszarach projektowych, obejmujących następujące grupy zagadnień: poszukiwania i rozpoznanie zasobów, zagospodarowanie i technologia oraz ochrona środowiska.

"Ogólna kwota budżetu dla wszystkich 12 projektów wynosi ok. 220 mln zł. Wkład PGNiG w realizację projektów to w przeważającej części wkład niepieniężny w postaci aportu rzeczowego między innymi: know-how, dane z zakresu sejsmiki 2D i 3D, rdzeni wiertniczych i materiałów złożowych oraz wyniki analizy danych wiertniczych, geofizycznych i sejsmicznych z koncesji PGNiG. Zgodnie z regulaminem programu, Konsorcjum ma 3 miesiące na podpisanie z NCBiR umowy o wykonanie i finansowanie projektów" – czytamy dalej.

W 2012 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiły program wsparcia rozwoju innowacyjnych technologii związanych z wydobyciem gazu z łupków pod nazwą "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy". Ideą programu jest wykorzystanie potencjału badawczego polskich uczelni i instytutów w zakresie opracowywania bądź dostosowania technologii oraz metodyki poszukiwań i eksploatacji gazu ziemnego występującego w złożach niekonwencjonalnych.

W kwietniu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu Programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy". Kwalifikację uzyskało 13 projektów, w tym 10 projektów Konsorcjum "Polskie Technologie dla Gazu Łupkowego".

Przewidywany budżet całego programu Blue Gas to ok. 1 mld zł, z czego po 250 mln zł wniosą NCBiR oraz ARP, a pozostałe 500 mln zł to wkład firm biorących udział w programie (finansowy i rzeczowy). PGNiG zamierza również złożyć aplikacje w drugiej edycji programu, którą NCBiR planuje ogłosić w II półroczu 2013 r.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.