Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) objęło udziały sześciu spółek dystrybucyjnych poprzez nabycie aktywów w postaci 209.064.231 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości 10.453.211.550 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej PGNIG SPV 4, podał PGNiG w komunikacie.

Nabycie udziałów nastąpiło w związku z przejęciem przez PGNIG SPV 4 sp. z o.o. całego majątku wymienionych poniżej spółek dystrybucyjnych należących do grupy kapitałowej PGNiG: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., - Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oraz Wielkopolska Spółki Gazownictwa sp. z o.o. PGNiG posiadało 100% udziału w tych spółkach.

Utworzenie jednej spółki, przejmującej udziały sześciu dotychczasowych spółek gazownictwa i objęcie udziałów w tej spółce przez PGNiG rozpoczyna pierwszy etap ich konsolidacji, która jest jest elementem Krótkoterminowej Strategii Budowania Wartości GK PGNiG na lata 2012-2014, tj. Inicjatywy 16 - dotyczącej restrukturyzacji obszarów działalności podstawowej GK PGNiG.

„Celem konsolidacji jest dostosowanie spółki do nowych warunków na liberalizującym się rynku gazu i pojawiającej się konkurencji. Dlatego planowane jest m.in. ujednolicenie procedur, systemów informatycznych, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie i efektywniejszą obsługę klientów. Każdy etap działań będzie konsultowany ze stroną społeczną, m.in. ze związkami zawodowymi. Spółka nie przewiduje zwolnień grupowych. Pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w dotychczasowych miejscach pracy" – podano w komunikacie.

Spółki dystrybucyjne prowadzą działalność w zakresie zarządzania siecią gazociągów dystrybucyjnych, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy tej sieci oraz sprzedaży usługi dystrybucji gazu. PGNIG SPV 4 zamierza kontynuować powyższą działalność.

Po nabyciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNIG SPV 4, PGNiG posiada 100% udziałów reprezentujących 100% w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

"Udziały te są traktowane jako inwestycja długoterminowa. Łączna wartość nominalna udziałów posiadanych przez PGNiG wynosi 10.454.206.550 zł. Wartość ewidencyjna udziałów PGNIG SPV 4 w księgach rachunkowych PGNIG wyniesie około 10.454.206.550 zł"- podała spółka.

PGNiG podał, że nabycie udziałów PGNIG SPV 4 w zamian za cały majątek sześciu spółek dystrybucyjnych pozostanie neutralne dla sumy aktywów grupy kapitałowej PGNiG.