W trakcie postępowania egzekucyjnego komornik może zabrać dłużnikowi środki pieniężne, nieruchomości i ruchomości. W zakresie gromadzonego kapitału komornik ma jednak obowiązek zostawić dłużnikowi kwotę, która pozwoli mu na przeżycie. Czy komornik może zająć emeryturę? I ile może zabrać z wynagrodzenia o pracę?

Czym zajmuje się komornik?

Komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego przez wierzyciela. Na jego podstawie komornik podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie długu.

Co podlega zajęciu komorniczemu?

W pierwszej kolejności zajęciu komorniczemu podlegają środki na koncie bankowym dłużnika. Komornik ma prawo zająć nie tylko pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym, ale również inne formy dochodów, takie jak wynagrodzenie za pracę, honoraria z umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), oraz różnego rodzaju nagrody i premie.

Spod egzekucji wyjęte są jednak podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak lodówka, piekarnik, pralka czy kuchenka. Zabezpiecza to minimalny standard życia dłużnika, co jest szczególnie ważne w kontekście ochrony socjalnej.

Zajęcie konta bankowego. Procedura komornicza

Zajęcie rachunku bankowego polega na przekazaniu środków finansowych na konto komornika. Komornik ma prawo zająć zarówno środki aktualnie znajdujące się na koncie, jak i te, które wpłyną na konto w przyszłości. Na koncie bankowym dłużnika zawsze musi pozostać kwota wolna od zajęcia, która wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku długów alimentacyjnych ochrona ta jest mniej rygorystyczna – komornik może zająć maksymalnie 60 proc. wynagrodzenia dłużnika.

Komornicza procedura zajęcia wynagrodzenia

Komornik informuje dłużnika o zajęciu wynagrodzenia oraz zawiadamia pracodawcę, aby ten przekazywał zajętą część wynagrodzenia bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi. Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania tych środków.

Egzekucja komornicza innych dochodów

Poza wynagrodzeniem za pracę, komornik może zająć również inne źródła dochodu dłużnika, takie jak emerytura, renty, czy zasiłki socjalne, z wyjątkiem środków, które są wyłączone spod egzekucji na mocy przepisów prawa. Jednak komornik nie ma prawa zabrać całości świadczenia, niezależnie od kwoty zadłużenia. Obowiązuje limit potrąceń, który zmienia się on w zależności od waloryzacji emerytur. Co roku wyznaczone progi ulegają zmianom. Limity są aktualizowane 1 marca każdego roku.

Kwoty Maksymalnego Poboru przez Komornika z Emerytury

Komornik sądowy ma prawo pobrać z emerytury dłużnika określone kwoty w zależności od rodzaju zadłużenia:

25 proc. emerytury brutto – w przypadku długów niealimentacyjnych, takich jak kredyty, niespłacone pożyczki czy zakupy na raty.50 proc. emerytury brutto – dla długów z tytułu zaległych zobowiązań za pobyt w placówkach opieki oraz ośrodkach zdrowotnych.60 proc. emerytury brutto – w przypadku niespłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Jednakże, oprócz tych wartości, istnieje również kwota wolna od zajęcia, co oznacza, że pewna część emerytury musi pozostać na koncie seniora.

Od 1 marca 2024 roku, zajęcia komornicze nie obejmują następujących kwot świadczeń emerytalnych:

681,97 zł – w przypadku potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych,1125,26 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych,

Dzięki tym regulacjom, emeryci mają zapewnioną minimalną ochronę finansową, która pozwala im na pokrycie podstawowych kosztów życia, mimo prowadzonych przeciwko nim postępowań egzekucyjnych.

Emeryci, oprócz podstawowego świadczenia, otrzymują również tzw. trzynastki i czternastki. Ważne jest, aby wiedzieć, że komornik nie może egzekwować długu z tych dodatkowych środków. Regulacje te wynikają z ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Podobnie, komornik nie może potrącić pieniędzy na uregulowanie długu z następujących świadczeń:

dodatek pielęgnacyjny,dodatek dla sierot zupełnych,dodatek dla weterana poszkodowanego.

Dzięki tym przepisom, określone kategorie świadczeń są chronione przed zajęciem komorniczym, co zapewnia emerytom i rencistom pewną stabilność finansową.

Brak możliwości egzekucji

Jeżeli dłużnik nie posiada żadnych dochodów, oszczędności ani majątku, komornik może umorzyć postępowanie egzekucyjne. Przed wydaniem postanowienia o umorzeniu komornik musi wysłuchać zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, przedstawiając powody umorzenia.