Rodzice i opiekunowie mają możliwość starania się o różnego rodzaju dodatki z tego tytułu przy spełnianiu odpowiednich warunków. Jednym z nich jest zasiłek rodzinny, który wypłacany jest każdego miesiąca. Ile wynosi i jak go otrzymać?

Czym jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest rodzicom lub opiekunom, by częściowo pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka.

Kto może starać się o zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje obojgu rodzicom lub jednemu z nich, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznego lub osobie uczącej się, która jest pełnoletnia, ale na przykład oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub są zobowiązani płacić alimenty, więc nie jest ona na utrzymaniu rodziców.

Warunki otrzymania zasiłku rodzinnego

Aby móc starać się o zasiłek rodzinny, należy spełnić kryterium dochodowe. Wniosek mogą składać rodziny lub osoby uczące się, których miesięczny dochód nie przekracza 674 zł w przeliczeniu na osobę.

Jeżeli jednak jednym z członków rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością lub jeśli o zasiłek stara się osoba z niepełnosprawnością ucząca się, to wówczas miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie może przekroczyć 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Do kiedy można pobierać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny podlega ograniczeniu wiekowemu. Przysługuje więc do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole (w drugim przypadku zasiłek przyznawany jest do ukończenia przez dziecko 21. roku życia), a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – do ukończenia przez nie 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej.

Osoba pełnoletnia ucząca się, która nie jest na otrzymaniu rodziców, może pobierać zasiłek rodzinny do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2024 roku?

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2024 roku nie zmieniła się i wynosi:

  • 95 zł miesięcznie – w przypadku dziecka w wieku od urodzenia do 5 lat;
  • 124 zł miesięcznie – w przypadku dziecka w wieku powyżej 5 lat i do ukończenia 18 lat;
  • 135 zł miesięcznie – w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Jak wnioskować o zasiłek rodzinny?

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do niego oraz związanych z nim zasiłków – znajduje się on pod tym linkiem. Składa się go w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku niektórych gmin świadczenia rodzinne realizowane są także przez ośrodki pomocy społecznej i inne jednostki – wówczas to do nich kieruje się niezbędne dokumenty.

Wraz z wnioskiem przedłożyć należy także między innymi:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument, który potwierdzi jego wiek;
  • zaświadczenie o dochodach (na przykład z urzędu skarbowego);
  • w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o kontynuowaniu nauki;
  • w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku osoby uczącej się, niebędącej na utrzymaniu rodziców – kopię aktów zgonu rodziców;
  • w przypadku osoby, która samotnie wychowuje dziecko – kopięprawomocnego wyroku sądu, który orzekł rozwód lub separację, kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.