Co zrobić, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie oceny i punktacji pisemnych egzaminów dojrzałości? Jakie działania podjąć, aby móc zobaczyć ocenioną maturę? Przed zbliżającym się sezonem egzaminów maturalnych warto przypomnieć zasady wglądu do ocenionych arkuszy.

Wątpliwości odnośnie oceny na maturze? Wnioskuj o wgląd

Wnioskowanie o możliwość zobaczenia ocenionej matury to początkowy, ale niezbędny etap ewentualnego odwołania od wyników. W trakcie sprawdzania może okazać się również, że wątpliwości zostaną wyjaśnione już na wczesnym etapie. Warto wiedzieć jak korzystać z możliwości wglądu, o jakich zasadach, dokumentach i datach należy pamiętać. Pełne instrukcje dotyczące zasad wglądu do matur, wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów oraz procedury odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE) znajdują się w informatorach maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Krok po kroku: jak uzyskać wgląd do matury?

CKE przypomina, że każdy absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy maturalnej w okresie 6 miesięcy od dnia wydania świadectw dojrzałości i wyników. Co istotne, wglądu należy dokonać osobiście – nie jest możliwe skorzystanie z pełnomocnika. Maturzysta musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej do dyrektora właściwej OKE.

Formularz można składać osobiście, faksem, pocztą lub drogą elektroniczną (przez stronę okręgowej komisji egzaminacyjnej). Formularz jest dostępny m.in. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po wpłynięciu wniosku dyrektor OKE w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (od daty otrzymania wniosku) ustala termin i miejsce wglądu.

Kluczowe zasady wglądu do matur

Maturzysta musi zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dane egzaminatora oceniającego pracę zostaną zabezpieczone. Minimalny czas wglądu to 30 minut, a w razie prośby ucznia czas ten może zostać wydłużony. Maturzyście w trakcie wglądu będzie towarzyszyć pracownik OKE, który przedstawi zasady oceniania rozwiązania zadań i wyjaśni procedury wglądu. Co ważne, uczeń nie może wykonać kserokopii ocenionej matury, ma jednak prawo do wykonania zdjęć – części lub całości poprawionego arkusza. Może również wykonać notatki, ale tylko przy użyciu materiałów dostarczonych przez pracownika OKE (nie można korzystać m.in. z własnego notesu lub własnych przyborów do pisania).

Co zrobić w razie wątpliwości odnośnie punktacji lub oceny?

Jeżeli zapoznanie się z ocenioną maturą potwierdzi wątpliwości odnośnie punktacji, w pierwszej kolejności należy spróbować je wyjaśnić w trakcie procesu wglądu. W razie dalszych wątpliwości maturzysta może przejść do etapu wnioskowania o weryfikację sumy punktów. Wymagane będzie złożenie kolejnego wniosku – wraz z uzasadnieniem – do dyrektora właściwej OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Formularz wniosku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej CKE. Tu ponownie – podobnie jak w przypadku pierwszego wniosku – dokument można składać osobiście, pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Weryfikacja punktów następuje w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Informację o wyniku weryfikacji (list, e-mail lub fax) uczeń otrzymuje w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku o weryfikację sumy punktów do OKE.

Jeżeli wynikiem weryfikacji jest podwyższenie sumy punktów, dyrektor OKE ustala nowy wynik egzaminu i – zależnie od dodatkowych warunków – wydaje świadectwo dojrzałości, informację o wyniku egzaminu lub aneks do świadectwa. W razie dalszych wątpliwości odnośnie oceny maturzysta może skorzystać z kolejnego odwołania – tym razem do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Szczegółowe zasady tego procesu – podobnie jak ogólne zasady odwołania od wyników matury – opisano w informatorach maturalnych, dostępnych na stronie CKE.