Jeżeli występują u ciebie problemy zdrowotne, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają ci dalsze wykonywanie pracy, to nie musisz czekać na osiągnięcie wieku emerytalnego, aby ubiegać się o świadczenie rentowe. ZUS prowadzi listę schorzeń, które uprawniają do wcześniejszego uzyskania tego rodzaju wsparcia. Sprawdź, czy się kwalifikujesz.

Gdy utracimy zdolność do pracy z powodu stanu zdrowia, możemy ubiegać się o rentę z ZUS. Jednak, aby otrzymać to wsparcie finansowe, musimy spełnić określone kryteria, włączając w to wymagany staż ubezpieczenia, który jest odpowiedni do wieku. Decyzja o przyznaniu świadczenia będzie również zależała od charakteru wykonywanego zawodu, oraz innych czynników.

Co należy zrobić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy złożyć wniosek w ZUS. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające datę urodzenia, stan zdrowia, okresy uprawniające do świadczeń oraz ich wysokość, a także ewentualny wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek w przypadku zatrudnienia.

Warto zaznaczyć, że jeśli ktoś ma już ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub spełnia warunki do jej uzyskania, nie będzie uprawniony do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Osoba niezdolna do pracy, czyli kto?

Osoba niezdolna do pracy to taka, która:

 • całkowicie bądź częściowo straciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu deficytów w funkcjonowaniu organizmu,
 • nie wykazuje perspektyw na odzyskanie zdolności do pracy nawet po ewentualnym przeszkoleniu lub przekwalifikowaniu się.

Osoba całkowicie niezdolna do pracy straciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, natomiast osoba częściowo niezdolna do pracy doświadcza istotnego ograniczenia w możliwości pracy zgodnie z poziomem swoich kwalifikacji. Co ważne, orzeczenie o niezdolności do pracy jest ważne przez maksymalnie pięć lat, chyba że istnieją medyczne przesłanki wskazujące na brak szans na poprawę zdrowia w tym okresie, wówczas świadczenie może być przedłużone.

Te choroby kwalifikują do otrzymania renty

Najważniejsze schorzenia, które uprawniają do otrzymania renty, obejmują:

 • Choroby układu krążenia.
 • Zaburzenia psychiczne i zachowania (np. schizofrenia, depresja).
 • Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.
 • Choroby układu nerwowego.
 • Choroby układu oddechowego i alergie (np. astma, pylica, zapalenie płuc, choroby opłucnej lub osierdzia, byssinoza).
 • Choroby oka i jego przydatków (np. zapalenie spojówek, zaćma, zmiany zwyrodnieniowe siatkówki, choroby wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi).
 • Nowotwory złośliwe wynikające z ekspozycji na czynniki środowiskowe w miejscu pracy.
 • Choroby skóry.
 • Przewlekłe schorzenia układu ruchu spowodowane warunkami pracy.
 • Choroby zakaźne, pasożytnicze oraz ich konsekwencje.
 • Choroby narządu głosu.

Choroby zawodowe w Polsce

Za chorobę zawodową uważa się schorowanie wywołane ekspozycją na szkodliwe dla zdrowia czynniki występujące w miejscu pracy. Takie schorzenie może być spowodowane również sposobem wykonywania pracy. Badanie przeprowadzone przez Amerykanów obejmujące 974 różnych zawodów wykazało zaskakujące wyniki pod względem ryzyka dla zdrowia. Wśród profesji zaliczających się do niebezpiecznych znalazły się między innymi weterynarz, stewardesa oraz inspektor imigracyjny i celny.

W Polsce sporządzono listę ośmiu najczęściej występujących chorób zawodowych. Są to:

 • Pylica płuc.
 • Choroby zakaźne.
 • Uszkodzenie głosu.
 • Ubytek słuchu.
 • Choroby obwodowego układu nerwowego.
 • Przewlekłe choroby układu ruchu.
 • Choroby skóry.
 • Nowotwory złośliwe.