Jak uzyskać świadczenie wspierające? Trzeba najpierw złożyć wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Jak to zrobić? Publikujemy instrukcję, która w siedmiu krokach pomoże wypełnić formularz wniosku. Zamieszczamy też czysty formularz do pobrania.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Będzie ono wynosić od 636 zł do 3495 zł miesięcznie. Procedura uzyskania świadczenia składa się z kilku ważnych kroków, które należy wykonać w ścisłej kolejności. Pierwszym, najważniejszym etapem, jest uzyskanie decyzji oceniającej poziom potrzeby wsparcia. To od niej będzie zależeć, czy otrzymamy świadczenie wspierające i w jakiej wysokości.

Jak złożyć wniosek o tę decyzję? Jak wypełnić formularz? Szczegóły poniżej.

Świadczenie wspierające 2024. Kto może je dostać?

Najpierw należy uściślić, komu w ogóle przysługuje nowe świadczenie wspierające. Otóż, będą mogły je otrzymać osoby, które spełniają łącznie warunki:

 • ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
 • mieszkają w Polsce,
 • otrzymały decyzję WZON (wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Świadczenie wspierające 2024. Od czego zacząć procedurę?

Jak więc widzimy, kluczowa jest decyzja WZON. Aby móc złożyć do ZUS wniosek o świadczenie wspierające, konieczne jest posiadanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu tej decyzji możemy złożyć wniosek o świadczenie wspierające.

Ważne

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wspierającego: jego wysokości, procedury ubiegania się o świadczenie, kryteriach przyznawania - przeczytasz w artykule: Jak otrzymać świadczenie wspierające? Od czego zacząć procedurę? [WNIOSKI, KWOTY]

Uwaga!

Jak okazuje się, wielu Polaków popełnia błąd, ubiegając się o świadczenie wspierające. Powoduje to, że ZUS nie rozpatruje nawet wniosków. Jaki to błąd? Przeczytasz o tym w artykule: Świadczenie wspierające. Polacy źle składają wnioski. Robią jeden podstawowy błąd

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia [FORMULARZ DO POBRANIA]

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia należy skierować do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej - razem z pozostałymi dokumentami.

Poniżej zamieszczamy formularz wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (można go pobrać), a w kolejnym paragrafie tłumaczymy, jak wypełnić formularz wniosku.

pdf icon Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
pobierz plik

Jak wypełnić wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia? [WZÓR]

Na samym początku musimy wpisać nazwę i dokładny adres siedziby wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wpisujemy dane dotyczące WZONU obejmującego obszar naszego stałego pobytu (czyli działającego tam, gdzie mieszkamy). Podajemy: nazwę, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i numer mieszkania. Następnie przechodzimy do części właściwej wniosku.

Punkt I. "Rodzaj wniosku"

Są tu trzy opcje określające, w jakim celu składamy wniosek. Zaznaczamy "po raz pierwszy".

Punkt II. "Dane osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia"

Podajemy nasze dane (czyli dane osoby z niepełnosprawnością):

 • imię,
 • drugie imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia (w formacie dzień-miesiąc-rok),
 • miejsce urodzenia,
 • numer PESEL.

Jeśli nie posiadamy numeru PESEL, to podajemy numer i serię dokumentu tożsamości.

Punkt II.A. Adres miejsca zameldowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Podajemy:

 • nazwę gminy lub dzielnicy, w której jesteśmy zameldowani
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • ulicę
 • numer domu
 • numer mieszkania
 • numer telefonu (nie jest to obowiązkowe)
 • adres e-mail (podanie adresu e-mail jest obowiązkowe, gdy składa się wniosek drogą elektroniczną).

Punkt II.B. Adres stałego pobytu osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

Podajemy:

 • nazwę gminy lub dzielnicy, w której mieszkamy na stałe
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • ulicę
 • numer domu
 • numer mieszkania.

Punkt III. Dane przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Ten punkt wypełniamy tylko wtedy, jeżeli posiadamy przedstawiciela ustawowego. Podajemy wówczas jego dane osobowe oraz adres zameldowania. Analogicznie - jak w punkcie II i II.A.

Punkt IV. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

Ten punkt wypełniamy tylko wtedy, jeżeli posiadamy osobę upoważnioną do reprezentowania nas. Podajemy wówczas jej dane osobowe oraz adres zameldowania. Analogicznie - jak w punkcie II i II.A.

Punkt V. Informacja o posiadaniu przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia ostatecznego orzeczenia oraz o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności

Tutaj w punkcie 1. wpisujemy nazwę organu i rodzaj wydanego orzeczenia. Mamy do wyboru kilka różnych organów, z których każdy może wydać określone rodzaje orzeczeń. Powinniśmy zerknąć do naszych dokumentów, w których określone jest, kto wydał nam orzeczenie i jaki jest to rodzaj orzeczenia.

Zaznaczamy jeden w wymienionych organów (od a do e) oraz zaznaczamy typ orzeczenia:

a. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (miejski (MZOON), powiatowy (PZOON) lub wojewódzki (WZOON)):

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień lekki, stopień umiarkowany lub stopień znaczny)
 • wyrok sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • złożono wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (tu wpisać nazwę organu, do którego złożyliśmy wniosek)

b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów
 • orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidów

c. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

 • orzeczenie o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
 • orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

d. Komisja lekarska służb mundurowych – Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

e. Inne (tu wpisujemy sami nazwę organu)

Przechodzimy do punktu 2., w którym podajemy datę wydania orzeczenia (w formacie dzień-miesiąc-rok)
W punkcie 3. podajemy numer orzeczenia (koniecznie poszukajmy go na decyzji o stopniu niepełnosprawności)
W punkcie 4. określamy, do kiedy nasze orzeczenie jest ważne - zaznaczamy datę upływu ważności lub też zaznaczamy opcję "na czas nieokreślony", jeśli przyznano nam orzeczenie na stałe.
W punkcie 5. wpisujemy symbol przyczyny niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).


Punkt VI. Informacja o wyrażeniu zgody na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia

Tutaj mamy dwie opcje - albo wyrażamy zgodę na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia albo jej nie wyrażamy. Oczywiście, zaznaczamy opcję "Wyrażam zgodę...".

Punkt VII. Załączniki

Tutaj musimy zaznaczyć krzyżykiem, które z wymienionych załączników dołączamy do wniosku. Mamy do wyboru:

 • Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.
 • Kopia posiadanego orzeczenia – jeżeli dotyczy.
 • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby niepełnosprawnej albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, o których mowa w art. 6b ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – jeżeli dotyczy.
 • Upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – jeżeli dotyczy.

Ważne

To już ostatni punkt wniosku. Jak dokładnie będzie będzie wyglądać ocena poziomu potrzeby wsparcia, przeczytacie w artykule: Świadczenie wspierające. Jak wgląda ocena poziomu potrzeby wsparcia? [PYTANIA]

Wniosek do WZON - najczęstsze błędy

Niestety, wiele osób, które wypełnia wnioski do WZON, popełnia kilka podstawowych błędów. Sprawia to, że wniosek nie jest uwzględniany i ubiegający się o świadczenie wspierające muszą jeszcze raz go wypełniać.

O tym, jakie to błędy i jak się ich ustrzec, przeczytacie w artykule: Świadczenie wspierające. TOP 5 błędów we wnioskach do WZON [LISTA]

Świadczenie wspierające 2024. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia należy dołączyć też inne dokumenty (te, które określa punkt VII we wniosku - ZAŁACZNIKI).

Pełen komplet dokumentów, które składamy do WZON wygląda następująco:

 • Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia
 • Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby z niepełnosprawnością lub osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (jeśli dotyczy),
 • Upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby z niepełnosprawnością (jeśli dotyczy).

Wypełnij kwestionariusz samooceny!

Jak wypełnić formularz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem? Dokładna instrukcja i formularz w artykule: Świadczenie wspierające. Jak wypełnić kwestionariusz samooceny? [INSTRUKCJA]