Od nowego roku wejdzie w życie ustawa o tzw. świadczeniu wspierającym. W związku z tym, inne świadczenie zostanie zlikwidowane. Niektórzy nie będą już mogli liczyć na pieniądze od państwa. Będą jednak wyjątki. Szczegóły odnośnie nowych regulacji znajdziecie w artykule.

Świadczenie wspierające. Dla kogo? Ile wyniesie?

Najpierw trochę pozytywnych informacji. Na świadczenie wspierające będą mogły liczyć osoby, które opiekują się niepełnosprawnymi. Aby takie świadczenie otrzymać, konieczna będzie ocena stanu zdrowia osoby z niepełnosprawnością. Według specjalnej skali przeprowadzona zostanie ocena potrzeb wsparcia dla takiej osoby. Liczba punków zdecyduje o tym, czy można wypłacać takie świadczenie.

Świadczenie wspierające wyniesie od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej brutto. Aktualna wysokość takiej renty to 1588.44 zł brutto. W związku z tym, kwota nowego świadczenia będzie się wahać od 635 zł do 3494 zł brutto miesięcznie.

Jakie świadczenie zlikwidują? Komu dotychczas przysługiwało?

Mowa o specjalnym zasiłku opiekuńczym, który przyznawany jest od 2013 r. i wynosi 620 zł miesięcznie.

Tak opisuje to świadczenie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu, stosownie do przepisów o świadczeniach rodzinnych).

Specjalny zasiłek opiekuńczy. Kto zachowa do niego prawo?

Osoby, które nabędą do niego prawo jeszcze przed końcem 2023 r. Również ci, którym zostanie wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności, będące kontynuacją poprzedniego. Decyzje w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada 2023 r. będą wygasały dopiero od 30 października 2024 r.