Zasiłek pielęgnacyjny wynosi aktualnie 215.84 zł miesięcznie. Kwota nie była waloryzowana przez kilka poprzednich lat, podczas gdy koszty życia wielu Polakom wzrosły. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła już petycja odnośnie podwyższenia tego świadczenia. Czy w 2024 r. kwota zasiłku wzrośnie? Wyjaśniamy.

Zasiłek pielęgnacyjny. Ministerstwo odpowiada na petycję

W związku z petycją, kwota zasiłku pielęgnacyjnego w 2024 r. miałaby wzrosnąć o 18%, lecz nie mniej niż 100 zł. Resort odrzucił jednak tę propozycję. "Ostateczne rozstrzygnięcie o zakresie zmian ww. kwot w ramach danej weryfikacji, dokonywane jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Zgodnie z ww. ustawowo określonymi zasadami weryfikacji, w obecnym stanie prawnym najbliższa weryfikacja ww. kwot przypada na rok 2024 i wówczas Rada Ministrów podejmie decyzję o jej zakresie. Jednocześnie informuję, iż mając na uwadze szczególną sytuację osób z niepełnosprawnościami oraz potrzebę ich wsparcia, w ramach prowadzonych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej prac, przygotowana została ustawa o świadczeniu wspierającym, która zawiera nowe rozwiązania dedykowane zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów" – wyjaśniło ministerstwo w oświadczeniu.

Nie wszystko jeszcze stracone

Odrzucenie przez resort petycji nie przekreśla szans na waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego w 2024 r. Przepisy stanowią jasno, zasiłek powinien waloryzowany co trzy lata. Oznacza to, że zasiłek pielęgnacyjny musi być większy w 2024 r. niż w latach poprzednich. Waloryzacja odbywa się z uwzględnieniem m.in. poziomu życia i inflacji w ostatnich latach. W związku z tym osoby, którym taki zasiłek się należy, mogą mieć nadzieję, że waloryzacja będzie znacząca.

Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.