Minimalna emerytura wynosi 880 zł brutto. Jest to kwota poniżej minimum socjalnego, ale i tak nie każdy ją otrzyma. Do jej pobierania trzeba mieć odpowiednio duży kapitał na koncie emerytalnym albo długi staż pracy. Najbardziej zagrożeni niskim świadczeniem są przedsiębiorcy, osoby z niskim dochodem, bezrobotni i często przebywający na zwolnieniach.Aby dostać emeryturę minimalną, trzeba się wykazać odpowiednim okresem ubezpieczeniowym, który wynosi: 20 lat - kobiety, 25 lat - mężczyźni.

Od 2022 r. będzie to już 25 lat dla obu płci.

Wydłużanie stażu kobiet - co dwa lata o rok - rozpoczęło się 1 stycznia 2014 r.

Wymagany staż to:

- 21 lat - od 1 stycznia 2014 r.;

- 22 lata - od 1 stycznia 2016 r.;

- 23 lata - od 1 stycznia 2018 r.;

- 24 lata - od 1 stycznia 2020 r.;

- 25 lat - od 1 stycznia 2022 r.

Jeżeli emeryt osiągnie taki staż, a z wyliczeń wyjdzie mu emerytura poniżej najniższego świadczenia, ZUS automatycznie podwyższy ją do najniższej obowiązującej w danym roku stawki. Na podwyższenie wysokości emerytury do najniższej kwoty nie mogą również liczyć ubezpieczeni, którzy nabyli prawo do emerytury z urzędu, przyznanej zamiast pobieranej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jeżeli nie udokumentowali okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Gwarantowana kwota najniższej emerytury podwyższana jest corocznie wskaźnikiem waloryzacji.
Do stażu liczą się okresy składkowe (a więc gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki) i nieskładkowe (urlop wychowawczy, studia). Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

1. Okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy.
2. Okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego
3. Okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
4. Okresy pobierania zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu obowiązku ubezpieczenia
5. Okresy pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.
6. Okresy niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie
7. Okresy niewykonywania pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat
8. Przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem:
a) w wieku do lat 4 w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie bez względu na liczbę dzieci do 6 lat
b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psycho-fizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko
9. Przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia
10. Przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia
11. Okresy urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielania urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą
12. Okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów
13. Okresy dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza w granicach do 1 roku
14. Okresy pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
15. Okresy udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia
16. Okresy studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu
17. Okresy asystenckich studiów przygotowawczych.