Do otrzymania z ZUS wsparcia na naukę nowego zawodu konieczna jest decyzja zarówno lekarza orzecznika zakładu, jak i opinia psychologa.
Czy urząd pracy znajdzie dla mnie szkolenie
W czasie badania lekarz orzecznik uznał, że zamiast zwykłej renty z tytułu niezdolności do pracy będę przez 6 miesięcy otrzymywać rentę szkoleniową. Czy rodzaj szkolenia będzie zależeć od oferty urzędu pracy?
TAK
Sporządzone przez lekarza orzecznika (albo komisję lekarską) orzeczenie wraz z opinią konsultanta psychologa oraz decyzją o przyznaniu renty szkoleniowej jest przekazywane do urzędu pracy. Jego rolą jest znalezienie odpowiedniego kursu przygotowującego zainteresowanego do nowego zawodu. Świadczenie przyznawane jest przez sześć miesięcy, przy czym okres jego pobierania może być wydłużony, ale nie więcej niż o 30 miesięcy. Tym samym łączny czas pobierania renty szkoleniowej nie może przekroczyć 36 miesięcy. Okres ten może także zostać skrócony, jeśli organ rentowy otrzyma informację o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub o tym, że zainteresowany nie korzysta z tej możliwości. Zarówno skrócenie, jak i wydłużenie okresu pobierania renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku starosty.
Podstawa prawna
Art. 60, 102, 119 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).
Art. 6, 17–18, 50 ustawy z 10 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).
Czy wysokość renty szkoleniowej jest taka sama
Kolega uległ wypadkowi w pracy przy przeładunku towarów. Obecnie złożył wniosek o przyznanie renty szkoleniowej. Nasz lekarz zakładowy twierdzi, że dostanie wysokie świadczenie. Kolega jednak słyszał, że takie renty są zmniejszane. Czy to prawda?
NIE
Wysokość renty szkoleniowej jest preferencyjna w stosunku do innych rent z tytułu niezdolności do pracy. Ustala się ją jako 75 proc. podstawy wymiaru, zatem jest niezależna od długości stażu ubezpieczeniowego. Nie może być jednak niższa niż wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowana jest skutkami wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa stanowi 100 proc. podstawy jej wymiaru.
Obliczanie podstawy wymiaru jest dość skomplikowane i może być prowadzone na kilka sposobów, ZUS jednak ostatecznie bierze najkorzystniejszy dla rencisty wariant. Warto jednak pamiętać, że przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie uwzględnia się przychodów, od których nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia społeczne z powodu osiągnięcia kwoty rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obowiązującej w danym roku. Bierze się natomiast pod uwagę kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego, a także wartość świadectw rekompensacyjnych, kwoty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych lub stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
Podstawa prawna
Art. 64 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).
Art. 6, 17–18, 50 ustawy z 10 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).
Czy rencista prowadzący firmę straci świadczenie
Pracowałem w zakładzie produkcyjnym, w którym miałem kontakt z substancjami toksycznymi. Lekarz stwierdził u mnie chorobę zawodową. Nie chcę siedzieć na rencie, skoro ze swoją wiedzą i doświadczeniem mogę prowadzić działalność gospodarczą i sprzedawać w całej Polsce towar produkowany przez mojego pracodawcę. Czy ZUS zabierze mi rentę szkoleniową?
TAK
Renta szkoleniowa nie przysługuje osobie, która osiąga przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Nie ma przy tym znaczenia wysokość osiąganego przychodu. Zatem podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności powoduje wstrzymanie wypłaty renty szkoleniowej. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli zainteresowany nie założy firmy i będzie mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy. Katalog świadczeń dla takich osób zawiera bowiem rentę szkoleniową. Może być ona przyznana ubezpieczonemu, u którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Podobnie jak w pozostałych przypadkach okres pobierania renty szkoleniowej przez osobę cierpiącą na chorobę zawodową może ulec wydłużeniu powyżej sześciu miesięcy. Ustawodawca dopuścił również możliwość jego skrócenia na wniosek starosty. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli okaże się że nie ma możliwości przekwalifikowania lub rencista nie jest zainteresowany zmianą zawodu.
Podstawa prawna
Art. 60, 102, 119 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).
Art. 6, 17–18, 50 ustawy z 10 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).
Czy okres ubezpieczenia ma wpływ na pomoc
Rok temu zostałem zwolniony z pracy. Przez ostanie kilka miesięcy chorowałem. Lekarz prowadzący uznał za konieczne, żebym złożył wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. W jego ocenie ZUS powinien mi także przyznać rentę szkoleniową. Czy mając roczną przerwę w pracy, dostanę takie świadczenie?
TAK
Ważne, że niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania okresów podlegania ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia. Ubiegając się o rentę szkoleniową, trzeba jednak spełnić wszystkie warunki. Oprócz orzeczenia o celowości przekwalifikowania zawodowego konieczny jest stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, okres składkowy i nieskładkowy. Wynosi on rok, jeżeli doszło do niej przed ukończeniem 20 lat, 2 lata – jeżeli zdarzyło się to powyżej 20 do 22 lat, 3 lata dla osób w wieku 22–25 lat. 4 lata okresów składkowych i nieskładkowych musi mieć zainteresowany w wieku od 25 do 30 lat a 5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Limity nie dotyczą osób, które są niezdolne do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W ich przypadku zniesiono warunek posiadania odpowiedniego okresu składkowego.
Podstawa prawna
Art. 60, 102 oraz 119 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).
Art. 6, 17–18, 50 ustawy z 10 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).
Czy sam mogę ubiegać się o rentę szkoleniową
Po dwóch latach pracy okazało się, że stan zdrowia uniemożliwia mi zatrudnienie w dotychczasowym zawodzie. Złożyłam więc wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, ale tak naprawdę chcę dostać rentę szkoleniową. Czy mogę otrzymać tylko takie świadczenie umożliwiające zmianę kwalifikacji?
NIE
Renta szkoleniowa jest przyznawana wyłącznie osobie, która spełnia warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i w stosunku do której orzeczono jednocześnie celowość przekwalifikowania ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Muszą więc być jednocześnie spełnione dwa warunki. Co więcej, wyjątkowo ważne dla wydania przez ZUS orzeczenia o celowości przekwalifikowania zawodowego jest przeprowadzenie bezpośredniego badania. Zakład ocenia, czy rozpoznane u osoby badanej schorzenia naruszają sprawność organizmu w stopniu powodującym niezdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie. Opinię lekarską dla celów przekwalifikowania zawodowego może wydać lekarz orzecznik albo komisja lekarska. Dodatkowo po stwierdzeniu przez lekarza ZUS, że istnieją przesłanki do przekwalifikowania przyszły rencista musi uzyskać pozytywną opinię psychologa. Dopiero wówczas możliwe jest wydanie orzeczenia o spełnieniu przesłanek do renty z tytułu niezdolności do pracy. Rentę szkoleniową przyznaje się na sześć miesięcy od dnia spełnienia warunków do jej nabycia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.
Podstawa prawna
Art. 60, 102. 119 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).
Art. 6, 17–18, 50 ustawy z 10 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).