Właśnie otrzymałem pocztą list z otwartego funduszu emerytalnego (OFE), w którym zawarta jest informacja o wielkości wpływów z moich składek do tego funduszu. Problem polega na tym, że dane obejmują jedynie ostatnie 12 miesięcy. Tymczasem ja pracuję na etacie już od dwóch lat. Jestem zaniepokojony, czy za pierwszy rok mojej pracy moje składki trafiły do OFE – pisze pan Karol.
Pragniemy uspokoić czytelnika. Otóż OFE jest zobowiązany przesyłać każdemu członkowi informację o środkach znajdujących się na rachunku, terminach dokonanych wpłat składek oraz ich przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe. Taka informacja musi trafić do członka OFE co najmniej raz w roku. I, co istotne, swoim zakresem musi obejmować właśnie okres, począwszy od momentu wysyłki poprzedniej informacji. A więc, jeśli OFE przesyła wspomniany list raz na rok, to informacje w nim zawarte, w tym dane o składkach, dotyczą właśnie okresu ostatniego roku. Chodzi o to, by członek funduszu miał kontrolę nad tym, co działo się z jego środkami w minionych 12 miesiącach. Taki list nie zawiera natomiast informacji o historii wpłacanych składek w poprzednich latach, a tym bardziej danych obejmujących okres od początku członkostwa danej osoby w OFE.
Reklama
Wspomniane uwagi dotyczą informacji dostarczanej za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Członek OFE może wybrać inną drogę otrzymywania takich danych, np. w formie online, po zalogowaniu się na konto internetowe, jeśli taką opcję przewiduje statut określonego funduszu. Postawienie na tę drogę kontaktu umożliwia dostęp do bardziej aktualnych danych, a także wgląd w historię dłuższą aniżeli ostatni rok. Członek OFE może wówczas sprawdzić, czy składki do funduszu są przekazywane terminowo, jakie opłaty pobrał fundusz za zarządzanie aktywami oraz jaką stopę zwrotu z kapitału wypracował OFE. Jeśli czytelnik chciałby otrzymywać informacje w formie elektronicznej, powinien w tym celu złożyć w funduszu stosowne oświadczenie. OFE udostępniają jego wzory na swoich stronach internetowych.
Podstawa prawna
Art. 191 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.).