Tak, jeśli przedsiębiorca nie otrzyma podwyżki wynagrodzenia z etatu do wysokości nowej płacy minimalnej, od 1 stycznia 2023 r. będzie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Związane to będzie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. Zgodnie z niedawno ogłoszonym rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosiło 3490 zł. Od lipca 2023 r. będzie wynosiło już 3600 zł.
Wpłynie to na zastosowanie zasad tzw. zbiegu ubezpieczeń, które rozstrzygają, jakie składki są obowiązkowe, gdy ubezpieczony podlega ubezpieczeniom społecznym z więcej niż jednego tytułu. Kluczowe w opisywanej sprawie reguły zostały wskazane w art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z ust. 1 osoby pracujące m.in. na etacie i spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z innych tytułów są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, jeśli podstawa wymiaru z etatu jest nie niższa niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie (ust. 1a). Z tego zwolnienia korzysta obecnie osoba w opisywanej wyżej sytuacji. Jeśli wynagrodzenie z etatu będzie jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie, to konieczne stanie się opłacanie składek także z innych tytułów, a więc w tym przypadku z prowadzonej działalności gospodarczej.