Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: u.ś.o.z.) wprowadzona w ramach Polskiego Ładu 2.0, tj. ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, uporządkowała przepisy dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne prokurentów i jednocześnie przyniosła kolejne wątpliwości. A wszystko za sprawą obowiązującego od 1 lipca 2022 r. nowego brzmienia art. 66 ust. 1 pkt 35a u.ś.o.z. Stanowi on obecnie, że ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają nie tylko osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, lecz także prokurenci. Co ciekawe i kontrowersyjne zarazem, choć dotychczas nie byli oni wskazani wprost w tym przepisie, to zdaniem resortu zdrowia i ZUS składka zdrowotna powinna być za nich opłacana już od początku tego roku. Eksperci tego jednak nie potwierdzają. Uważają, że składka za I półrocze 2022 r. może być uznana za nadpłatę.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia