W 2020 r. udzieliłem pracownikowi prywatnej pożyczki w wysokości 4 tys. zł. Z powodu kolejnych kłopotów finansowych wciąż nie może jej spłacić. Gotów jest jednak wykonać dodatkowe obowiązki poza umową o pracę, np. dozorować teren firmy. Czy będzie to miało wpływ na składki?
Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę pożyczki w znaczeniu cywilnoprawnym. Z art. 720 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wynika, że przez tego rodzaju umowę dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.