Tak wynika z decyzji w sprawie interpretacji przepisów wydanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla jednego z pracodawców (nr DW.400.2.2021.RCZ). O jej udzielenie zwróciła się firma mająca status zakładu pracy chronionej, prowadząca ZFRON. Regulamin wydatkowania jego pieniędzy przewiduje, że osoba niepełnosprawna może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie pomocy indywidualnej, która może być przeznaczona m.in. na poniesienie kosztów przejazdu i leczenia w szpitalu lub sanatorium, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego wyrobów medycznych czy dojazdy do pracy dla osób mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu. Jednocześnie zgodnie z obowiązującym od 31 marca 2020 r. art. 33 ust. 32 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) środki ZFRON przeznacza się na wydatki, o których mowa w ust. 4 i 10, w kwotach nieobejmujących podatku od towarów i usług.
W związku z tym pracodawca ma wątpliwości, czy w sytuacji, gdy pracownik będzie ubiegał się o pomoc indywidualną, to może sfinansować całość żądanej kwoty czy z wyłączeniem VAT.